Izvedenisko_mnenje_o_dosedanjem_postopku_ugotavljanja_primerne_denarne_odpravnine_za_manjsinske_delnicarje_v_druzbi_Dana_1_Page_01

VZMD je prejel Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, s katerim Senat, v sestavi Milojke Fatur Jesenko, Lidije Leskošek Nikolič in Maje Jurak, pritrjuje pritožbi, ki jo je VZMD vložil preko predstavnika Sekcije Dana pri VZMD in Odvetniške družbe FMMS potem, ko je Okrožno sodišče v Novem mestu oz. Okrožna sodnica Alenka Gregorič lani odločila, da primerna denarna odpravnina ob iztisnitvi-razlastitvi manjšinskih delničarjev družbe Dana d.d. s strani večinskega delničarja Plasta d.o.o., znaša le 6,5 EUR za posamezno delnico - kolikor je že sama-sebi na skupščini leta 2010 kot primerno določila ta ista Plasta d.o.o., v lasti direktorja Franca Freliha.

Višje Sodišče v Ljubljani, se tako strinja z argumentirano pritožbo VZMD - sporni sklep je razveljavljen, zadeva pa se bo vrnila sodišču prve stopnje v novo odločanje. Pri tem je Višje sodišče med drugim zapisalo, da so predstavniki VZMD že v Predlogu za sodni preizkus primerne denarne odpravnine utemeljeno in konkretizirano nasprotovali višini denarne odpravnine. Svoje trditve so predstavniki VZMD med postopkom podrobno predstavili s predložitvijo Pregleda cenitvenega poročila o primernosti višine denarne odpravnine, ki ga je junija 2014 pripravil VZMD, z Mnenjem sodnega izvedenca Marjana Pogačnika, z dne 1. 10. 2014, po izdaji mnenja Poravnalnega odbora pa še s predložitvijo Izvedenskega izvida in mnenja sodne izvedenke Brigite Aljaž, z dne 30. 1. 2015.

V dokaz svojih trditev je VZMD predlagal tudi postavitev izvedenca, ocenjevalca vrednosti podjetij še s strani sodišča. Sledil je niz sila nenavadnih dogodkov, saj je Okrožna sodnica, Alenka Gregorčič, naložila predlagatelju, predstavniku Sekcije Dana pri VZMD, da založi 2.300 € predujma zaradi izvedbe dokaza o sodnem izvedencu, ki ga sicer v tovrstnih postopkih vselej mora založiti večinski lastnik oz. razlastitelj. Kljub temu je VZMD v roku Sodišču nakazal naloženi predujem, za tem pa je Sodnica Gregorčičeva kar izdala zdaj razveljavljen sklep, ne da bi sploh izvedli dokaz o sodnem izvedencu oz. ne da bi sodnega izvedenca sploh imenovala! Še več, sodnica se je pri svoji odločitvi v celoti oprla na mnenje Poravnalnega odbora, ki k izdelavi mnenja ni pritegnil nobenega izvedenca in ga je v celoti oprl le na podatke in trditve nasprotne strani, Plasta d.o.o. Niti poravnalni odbor, niti Okrožno sodišče v Novem mestu, se do trditev in ugotovitev sodne izvedenke Brigite Aljaž, ni niti opredelilo in nanje ni kakorkoli odgovorilo.

Ob tem v VZMD nekdanje delničarje Dane ponovno vabijo, da se postopkom pridružijo v okviru Sekcije Dana pri VZMD.

Spomnimo pred šestimi leti so se v VZMD edini, odločno in s sprožitvijo sodnega postopka odzvali na nepošteno iztisnitev oz. razlastitev malih delničarjev družbe DANA, potem ko je bil na 13. skupščini delničarjev, dne 27. 7. 2010, sprejet sklep, da se vse delnice manjšinskih delničarjev družbe DANA, d.d., prenesejo na družbo PLASTA, d.o.o., za primerno denarno odpravnino pa so sramotno določili pičlih 6,50 € za vsako odvzeto delnico. Sporno iztisnitev oz. razlastitev manjšinskih delničarjev je na omenjeni skupščini predlagal in sam-sebi sprejel ta-isti glavni delničar: PLASTA, d.o.o.

V VZMD so se takšnemu ravnanju in oškodovanju malih delničarjev uprli ter preko Odvetniške družbe FMMS, odvetnika mag. Blaža Strojana in v imenu predstavnika Sekcije Dana pri VZMD, dne 4. 11. 2010, na Okrožno sodišče v Novem Mestu, vložili Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), dne 26. 1. 2011 pa navedenemu Sodišču podali še utemeljen Odgovor na ugovore PLASTE, d.o.o. Odtlej so bili opravljeni številni pogajalski sestanki s poskusi poravnave, vendar so predstavniki Plaste, z njenim lastnikom in direktorjem Francom Frelihom (na fotografiji GZS v Dolenjskem listu), vedno znova izmikali ter odstopali od že sklenjenih dogovorov o možnosti poravnave za vse razlaščene delničarje, ki bi pristopili k sporazumu.

Še več, lastnik in direktor družbe PLASTA, d.o.o., Franc Frelih se je 7. 4. 2014 za Slovensko tiskovno agencijo (STA) in Dolenski list celo javno pohvalil, da »se je s sklepom skupščine o višini odpravnine na delnico strinjala večina iztisnjenih Daninih manjšinskih delničarjev. Z navedeno odpravnino pa so se strinjali tudi pri Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS).« (na fotografiji MDS Predsednik društva Rajko Stanković) Pri tem dejansko v oči bode dejstvo, da je omenjeno društvo MDS (takrat imenovano še Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši) v oktobru 2010 vsem 726 iztisnjenim delničarjem Dane poslalo dopis s Pogodbo o posredovanju, v kateri se je med drugim izrecno zavezalo, »da bo izvedlo vse postopke za pripravo in vložitev Predloga za sodni preizkus in določitev primerne denarne odpravnine, v kolikor ne bo z glavnim delničarjem predhodno dosežen sporazum o primernejši denarni odpravnini,« česar pa društvo MDS ni nikdar izpolnilo!

O vlogi in namenih Društva MDS so se resni dvomi porajali že ob samem začetku pogajanj s predstavniki Plaste, saj je njen lastnik in direktor Franc Frelih na prvi pogajalski sestanek prišel kar s sodelavcem Društva MDS, sicer direktorjem družbe Finančni koncepti d.o.o. Urošem Sedejem, ki je pomagal vneto prepričevati predstavnike in odvetnika VZMD, da je odpravnina 6,50 € več kot poštena, zaradi česar naj bi se Društvo MDS odreklo kakršnimkoli postopkom in prizadevanjem za višjo odpravnino.

Nasprotno je VZMD s strokovnimi sodelavci ves čas argumentirano vztrajal, da je denarna odpravnina v višini 6,50 € za delnico občutno prenizka, saj še zdaleč ne odraža dejanskega premoženjskega in profitnega stanja družbe, njenega potenciala in perspektive na dan vaše razlastitve 27. 7. 2010. Tako je primerna in pravična denarna odpravnina prej blizu knjigovodske vrednosti delnice na dan 31. 12. 2009, torej cca. 24,37 € za delnico, kar bi pomenilo, da so razlaščeni delničarji upravičeni do izplačila dodatne denarne odpravnine v višini 17,87 € za vsako delnico, z dodanimi obrestmi. K temu velja dodati, da sicer precej otežkočeno preverjanje mnogih navedb in projekcij iz »Cenitvenega poročila o primernosti višine denarne odpravnine za iztisnjene male delničarje Dane, d.d.«, ki ga je junija 2010 izdelala Poteza podjetniške finance, d.o.o., saj je bila podatkovna iniciativa popolnoma na strani naročnika PLASTA, d.o.o.

Temu navkljub je VZMD, skupaj z zunanjimi strokovnjaki, pripravil ekspertizo »Vsebinski pregled Cenitvenega poročila o primernosti višine denarne odpravnine za iztisnjene male delničarje Dane, d.d., ki ga je izdelala Poteza podjetniške finance d.o.o. junija 2010« in jo posredoval Poravnalnemu odboru, ki ga je imenovalo Okrožno sodišče v Novem mestu. V omenjenem Pregledu je med drugim izpostavljeno dejstvo, da je delujoče podjetje več kot le »vreča sredstev« in da Cenitveno poročilo pri »na sredstvih zasnovanem načinu vrednotenja« na primer v celoti izpušča postavke kot so: blagovne znamke, baze kupcev in dobaviteljev, tiho znanje »organizacije« oz. utečenost, pridobljeni certifikati, licence, koncesije, posebne infrastrukturne pozicije itn.

Spričo navedenih dejstev so v VZMD prepričani, da bo primerno - precej višjo - dodatno denarno odpravnino moč doseči preko sodne presoje, saj je očitno, da znaša pravična denarna odpravnina znatno več, kot jo je predlagal in izplačal glavni delničar PLASTA, d.o.o., na podlagi sebi naročenega in plačanega Cenitvenega poročila, ki ga je spet sam-sebi na skupščini družbe tudi potrdil. Zgolj neodvisna, nepristranska in poštena cenitev lahko pokaže dejansko vrednost delnice družbe, po stanju na dan 27. 7. 2010.

VZMD je edini, ki je - preko Odvetniške družbe FMMS, odvetnika mag. Blaža Strojana in predstavnika Sekcije Dana pri VZMD - sprožil in vodi postopek ter prizadevanja za izplačilo dodatne denarne odpravnine razlaščenim delničarjem Dane, zato vabijo nekdanje delničarje, da pristopijo k sodnemu postopku. V kolikor so morda pred tem že podpisali Pogodbo o posredovanju z Društvom Mali delničarji Slovenije (MDS), razlaščenim delničarjem svetujejo, da podpišejo Odstop od Pogodbe o posredovanju z Društvom MDS, da ne bodo v primeru uspeha dolžni plačevati provizije za manever »posebne usluge« Društva MDS.


Sorodna sporočila VZMD:

DANA - na današnjem Poravnalnem odboru VZMD z Izvedeniškim mnenjem sodnega izvedenca, ki predlaga kar 222 % dodatne denarne odpravnine za leta 2010 razlaščene male delničarje - skupaj 469.538,30 € - Ponedeljek, 06.10.2014

DANA - izteka se rok za pridružitev sodnemu postopku VZMD zaradi iztisnitve-razlastitve 726 delničarjev - dodatna denarna odpravnina utegne doseči kar dvakratnik že izplačane oz. dodatnih 17,87 € za vsako odvzeto delnico, skupaj 580.667 € - POZIV RAZLAŠČENIM DELNIČARJEM ter opozorilo na Pogodbo o posredovanju Društva MDS - Torek, 16.09.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items