DSC 0379

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, je danes s sodelavci svojega Kabineta uradno sprejel Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča, ter z zanimanjem prisluhnil pobudam in predlogom VZMD. (foto: Barbara Žejavac, Državni zbor RS)

Na sestanku je mag. Verbič predstavil stališča in konkretne predloge VZMD glede problematike in ureditve položaja razlaščenih imetnikov delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank, tudi spričo nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS (VIDEO z novinarske konference VZMD). Ob tem je predstavil tudi izhodišča VZMD za poseben Zakon, ki mora odpraviti neustavno pravno praznino glede sodnega varstva zoper Odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih. Pri tem VZMD predlaga rešitve, ki v celoti izhajajo iz določil že obstoječe zakonodaje - konkretno Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, Zakona o sodnih taksah in Zakona o nepravdnem postopku - hkrati v VZMD predlagajo, naj bo v pripravo posebnega zakona tokrat, poleg Ministrstva za finance, aktivno vključeno tudi Ministrstvo za pravosodje. 

Sicer je Predsednik VZMD dr. Brgleza seznanil tudi z neposrednimi in praktičnimi vidiki ter posledicami ukinjanja registrskih računov preko 200.000 državljanov pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Ob zadevni akutni problematiki je izpostavil specifiko in pomen posebne rešitve »Delniška OPORA«, ki jo je za male delničarje pripravil VZMD, hkrati pa predstavil aktualna prizadevanja VZMD v zvezi z novo novelo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1A), kot tudi razloge za podporo zahtevi za avtentično razlago ZNVP-1, pri čemer je bil ob sprejemanju upoštevan apel VZMD o omejitvi stroškov trgovalnih računov pri borznoposredniških družbah in bankah za male delničarje in vlagatelje.

Izhodisca za zakon ki bo odpravil neustavno pravno praznino glede sodnega varstva zoper odlocbe BS o izrednih ukrepih

Na sestanku se je mag. Verbič dotaknil tudi nekaterih spornih in celo protiustavnih predlogov sprememb v noveli oz. Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), kot ga predlaga Ministrstvo za finance. Ob tem je izrazil podporo odzivom odvetniških pisarn, ki so o svojem nasprotovanju spornim predlogom sprememb - poleg Ministrstva za finance - seznanile tudi VZMD.   

Visoki sprejem je Predsednik VZMD označil kot »izjemno pozitiven signal pri obravnavi in reševanju mnogoterih perečih vprašanj za delničarje in vlagatelje, slovensko investicijsko okolje in klimo, delovanje finančnega in kapitalskega trga ter gospodarskega ustroja v Republiki Sloveniji nasploh. Glede zadevne problematike, kakor tudi pobud in predlogov VZMD, je dr. Brglez pokazal veliko stopnjo razumevanja ter pripravljenosti na konstruktivno reševanje odprtih vprašanj, s posebnim poudarkom na vlogi Državnega zbora pri pripravi in obravnavi posebnega zakona, ki ga je Ustavno sodišče naložilo Državnemu zboru za odpravo neustavne pravne praznine, glede sodnega varstva zoper Odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih izbrisa oz. razlastitev imetnikov delnic in podrejenih obveznic šestih slovenskih bank.«   

VZMD sicer že več kot desetletje deluje in si med drugim prizadeva tudi za izboljšanje zakonskih in drugih okvirov, ki zadevajo delničarstvo in investicijsko okolje - tako na državni, kot evropski ravni. V tem času so se predstavniki in strokovni sodelavci VZMD aktivno udeležili številnih sej in odborov delovnih teles v Državnem zboru RS, kot tudi mnogoterih predstavitev, sestankov, strokovnih posvetovanj ter konferenc doma in v tujini.

 


Sorodna sporočila VZMD:

 

VIDEO z novinarske konference VZMD po odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu - Petek, 28.10.2016

Novinarska konferenca VZMD po včerajšnji odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu - kaj odločitev dejansko pomeni in kako naprej? - Petek, 28.10.2016

USTAVNO SODIŠČE po 1.045 dneh pritrdilo VZMD - ZBan-1 protiustavno posega v pravico do učinkovitega sodnega varstva, in Državnemu zboru naložilo sistemsko odpraviti to protiustavnost - Četrtek, 27.10.2016

USTAVNO SODIŠČE - bodo sodniki o bančnih razlastitvah preko 100.000 državljanov le odločili pred iztekom mandata še dvema članoma ter zastaralnim rokom za odškodninske tožbe?! - Torek, 18.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

Podpredsednik Evropske komisije s Predsednikom VZMD o pismu pritiska na Predsednika Vlade RS ter dogajanjih v Banki Slovenije in razlastitvah slovenskih vlagateljev - Sreda, 28.09.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

USTAVNO SODIŠČE - naposled tudi o pobudi za oceno ustavnosti razlastitev imetnikov delnic in obveznic šestih slovenskih bank - Torek, 13.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

VIDEO in DOKUMENTI z novinarske konference VZMD - predlog Zakona o ureditvi položaja razlaščenih vlagateljev v slovenske banke - Sreda, 20.07.2016

Sporočilo o bančništvu NI ZAVEZUJOČE(!) - izjemen pomen današnje sodbe Sodišča EU - Torek, 19.07.2016

VIDEO REPORTAŽA - 18. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ ter kriminalistične preiskave na Banki Slovenije - Četrtek, 07.07.2016

EVROPSKA CENTRALNA BANKA - uradno pismo slovenske Evropske poslanke z resnimi vprašanji o ne-upravičenosti izračunov, na katerih so temeljile razlastitve in podržavljenje vseh slovenskih sistemskih bank - Ponedeljek, 27.06.2016

VRHOVNO SODIŠČE - tudi najvišje redno sodišče v Sloveniji pritrdilo stališčem VZMD: zakon, s katerim je samooklicana "domača trojka" nacionalizirala kar šest naših bank je protiustaven! - Sreda, 06.04.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

Po sestanku ESME v Parizu Predsednik VZMD še na zadnjo sejo Izvršnega odbora BETTER FINANCE v Bruselj, pred volilno skupščino v Stockholmu - Petek, 26.02.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Predsednik VZMD danes v Parizu prvič po imenovanju v vplivni organ aktivno na sestanku Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 25.02.2016

LUKSEMBURG - danes predstavljeni sklepni predlogi Generalnega pravobranilca Sodišča EU ponovno izrecno pritrjujejo argumentacijam VZMD ter razlaščenih vlagateljev - Četrtek, 18.02.2016

LUKSEMBURG - VZMD tudi na jutrišnji obravnavi pred Velikim senatom Sodišča EU kjer bo predstavljeno mnenje Generalnega pravobranilca - Sreda, 17.02.2016

Vlada RS in Komisija EU - evropska opozorila zaradi škodljivih posledic razlastitev/izbrisov ter poziv k čimprejšnji rešitvi nevzdržnega stanja - Ponedeljek, 15.02.2016

BANKIA - uspeh španskih opeharjenih delničarjev zgovoren primer tudi razlaščenim v Slovenskih bankah - vabilo k vložitvi zahtevkov za kompenzacije - Petek, 12.02.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

PARIZ - najvišji predstavniki evropskih združenj investitorjev z zanimanjem sprejeli poglobljeno predstavitev ddr. Kotnika in mag. Verbiča o »Bail-in« posegih v EU, ob izjemnem čudenju nad unikatno-radikalnimi, naravnost katastrofalnimi posegi in razlastitvami v Republiki Sloveniji - Torek, 15.12.2015

PARIZ - na Generalni skupščini Evropske federacije investitorjev ddr. Kotnik in mag. Verbič uglednim mednarodnim udeležencem predstavila škandalozno razlastitev imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, aktivnosti in prizadevanja VZMD - Ponedeljek, 14.12.2015

LUKSEMBURG - Slovenija danes prvič pred Velikim senatom Sodišča EU zaradi razlastitev imetnikov obveznic in delnic slovenskih bank - Torek, 01.12.2015

SVETOVNA BANKA - opozorila VZMD ob zelo dobri oceni ravni zaščite pravic manjšinskih delničarjev v Republiki Sloveniji v Poročilu »Doing business 2016« - Četrtek, 29.10.2015

SODIŠČE EU naj v Luksemburgu izvede ustno obravnavo v postopku priprave odgovorov Ustavnemu sodišču RS -oddana predloga razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic slovenskih bank, zastopanih preko VZMD - Petek, 16.10.2015

DRŽAVNI ZBOR - 3. obravnava Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih prinaša dodatne amandmaje v interesu malih delničarjev - Četrtek, 24.09.2015

DRŽAVNI ZBOR - druga obravnava predloga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ZNVP-1 - Torek, 22.09.2015

AMANDMA KOALICIJE v dobršni meri sledi predlogom VZMD za omilitev katastrofalnih posledic novele ZNVP-1, vendar danes iz VZMD v Državni zbor RS še tvorno Mnenje in ponovni apel poslancem, naj vložijo še malenkost dodatnega truda za optimalno rešitev v okv - Četrtek, 17.09.2015

ŠE 260.000 RAZLAŠČENIH - ukinitev registrskih računov s spremembo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih VZMD skuša vsaj omiliti S KOMPROMISNIM AMANDMAJEM IN APELOM Državnemu zboru RS - Ponedeljek, 07.09.2015

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

Na poizkuse odvračanja pozornosti in relativizacije sila pomembne odločitve avstrijskega Ustavnega sodišča so se strokovni sodelavci VZMD danes odzvali z dodatnimi pojasnili in analizo - Četrtek, 30.07.2015

BANKA SLOVENIJE poslancem Državnega zbora RS odreka sposobnost objektivne presoje in ocene dela Sveta BS ter skuša zvračati odgovornost za ne-imenovanje Viceguvernerja na ravnanja VZMD - Sreda, 15.07.2015

DRŽAVNI ZBOR - alarmantni apel poslancem pred današnjim glasovanjem o ponovnem imenovanju kazensko preiskovanega Viceguvernerja Banke Slovenije Fabijana - VZMD opozarja na njegovo vodilno vlogo pri sporni sanaciji bank, ki naj bi jo Državni zbor RS preiskoval, a hkrati ponovno imenoval ključnega akterja!?! - Četrtek, 09.07.2015

DRŽAVNI ZBOR - ogorčenje nad podporo novemu 6-letnemu mandatu dosedanjemu, kazensko ovadenemu Viceguvernerju Banke Slovenije Fabijanu - VZMD opozarja na njegovo vodilno vlogo pri sporni sanaciji bank, ki naj bi jo Državni zbor RS preiskoval, a hkrati ponovno imenoval ključnega akterja!?! - Četrtek, 02.07.2015

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - resna opozorila VZMD organom upravljanja SDH, pred danes napovedano prodajo NKBM pod sramotnimi in škodljivimi pogoji - ob jamstvih države celo pod 100 mio € banka praktično podarjena tujemu skladu, po sila sporni zaplembi domačim vlagateljem!?! - Torek, 30.06.2015

SLOVENSKE BANKE - v današnji kolumni Financ dr. Kotnik razkriva škandalozna dejstva »stres-testov«, iz VZMD pa ponovno apelirajo na pristojne organe in nosilce politične moči, naj vendar ukrepajo ter preprečijo nadaljevanje enormnih oškodovanj - Sreda, 13.05.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

Okrožno in Višje sodišče tudi uradno pritrdila argumentom VZMD o protiustavnosti razlastitev, a postopke prekinjata do končne odločitve Ustavnega sodišča RS, ki se je novembra obrnilo na Sodišču EU v Luksemburgu - temu je VZMD že predložil pisna stališča, potem ko je strokovno ekipo razširil še z vrhunskim strokovnjakom za pravo EU - Sreda, 29.04.2015

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA ter POSNETEK CELOTNEGA Strokovnega posveta v Državnem svetu RS »Denacionalizacija družbene lastnine in množično kapitalsko varčevanje« - resna opozorila, ob aktivnem sodelovanju najvidnejših predstavnikov VZMD - Sreda, 08.04.2015

DRŽAVNI SVET RS - na današnjem Strokovnem posvetu o denacionalizaciji družbene lastnine in množičnem kapitalskem varčevanju - resna opozorila, ob aktivnem sodelovanju najvidnejših predstavnikov VZMD - Torek, 07.04.2015

VIDEO REPORTAŽA z izredne seje Državnega zbora RS, z mnenji poslancev o dodatnih dokazih VZMD o zavajanjih, neresnicah ter nezakonitosti cenitev slovenskih bank, kot temelja za milijardno oškodovanje države in vseh državljanov - Ponedeljek, 16.03.2015

VIDEO POUDARKI nujne seje Odbora DZ RS - nadaljevanje nizanja neresnic in zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS in akterjev sporne sanacije bank ter srhljivega oškodovanja države in vseh državljanov - pripombe VZMD k Predlogu priporočila s konstruktivnimi predlogi za jutrišnjo plenarno Izredno sejo Državnega zbora - Četrtek, 12.03.2015

DRŽAVNI ZBOR - pritiski iz Bruslja in nerazumno hitenje s prodajo NKBM - opozorila in predlogi VZMD na nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko - Sreda, 11.03.2015

APEL VLADI RS - po pismu Podpredsednika Evropske komisije, ki očitno posega v ureditev in interese Republike Slovenije, VZMD navedbe demantira in pričakuje ustrezen odziv Vlade ter razkritje celotne zadevne korespondence - resna vprašanja tudi o procesih, ustroju in perspektivah EU - Petek, 06.03.2015

SKRIVNOST DRŽAVNE LASTNINE - na sinočnji okrogli mizi o privatizaciji državnih podjetij tudi opozorila VZMD - v današnjem blogu jim pritrjuje tudi dr. Damijan - Petek, 20.02.2015

VIDEO SOOČENJE z argumenti - zgovorno razkritje zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS ter akterjev sporne sanacije bank, ob množični razlastitvi državljanov in srhljivem oškodovanju davkoplačevalcev - Sreda, 18.02.2015

DRŽAVNI ZBOR - PREPOVED PRODAJE NKBM ravnokar na Odboru za finance in monetarno politiko - Predlog začasne odredbe je VZMD na USTAVNO SODIŠČE vložil za preprečitev neposredne škode državi in državljanom - Torek, 17.02.2015

VIDEO POSNETEK predstavitve dr. Kotnika na Komisiji za nadzor javnih financ v Državnem zboru RS, s pomembnejšimi replikami mag. Bratuškovi, g. Dragonji in dr. Jazbecu - Nedelja, 15.02.2015

DRŽAVNI ZBOR RS - za petek sklicana IZREDNA SEJA Komisije za nadzor javnih financ naposled znanilec ureditve slovenskih financ in bančništva?! »DELOVANJE BANKE SLOVENIJE v povezavi z dokapitalizacijo bank, izbrisom delnic in podrejenih obveznic« edina točka dnevnega reda VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave tožbe VZMD zoper NLB zaradi izbrisa - Sreda, 11.02.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

VIDEO REPORTAŽA s tiskovne konference Skupnosti društev in gibanj »Državljani proti razprodaji«, z napovedjo javnega shoda ter nekaterimi opozorili VZMD, Sreda, 28.01.2015


Javna tribuna NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE sinoči še v Mariboru - »Odkup najprej ponuditi državljanom ter vrniti zaupanje v varčevanje/investiranje na domačem kapitalskem trgu« izpostavlja Predsednik VZMD na tribuni, ob hkrati predani Strategiji upravljanja kapitalskih naložb Premieru RS s strani finančnega ministra - Četrtek, 22.01.2015

VIDEO REPORTAŽA z odmevne javne tribune »NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE«, ob aktivni udeležbi predstavnikov VZMD - Torek, 13.01.2015

NKBM - Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji« in VZMD nadaljujeta s prizadevanji za »državljanski« nakup banke - resna opozorila, ob vrsti spotikanj, sprenevedanj in preprek - Ponedeljek, 12.01.2015

»NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE« - na današnji javni tribuni aktivno tudi predstavniki in strokovni sodelavci VZMD - Sreda, 07.01.2015

BANKA SLOVENIJE - »ob letu osorej« z novo tajno odločbo nadaljuje uničevalno politiko, na podlagi vnaprej dogovorjenega »izračuna« negativnega kapitala še v Banki Celje - izbris vseh podrejenih obveznic tudi v šesti slovenski banki - Sreda, 17.12.2014

ODPRTO PISMO PREMIERU - Vlada RS naj razlaščenim imetnikom delnic in podrejenih obveznic omogoči prednostni nakup NKBM za (najvišjo ponujeno kupnino?!) 150 mio € - »Naša država uničuje domači kapital in moleduje za tujim, da bi iz nas napravila hlapce!« ob pobudi s priloženimi analizami opozarjata VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM« - Sreda, 19.11.2014

Ustanovitev Preiskovalne komisije Državnega zbora RS - pobuda VZMD in Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« z analizo stresnih testov in dodatnimi dokazi o skrajno neenakopravni in škodljivi obravnavi Slovenije v EU - Ponedeljek, 17.11.2014

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

VARŠAVA - po sinočnji podelitvi nagrad drugi dan mednarodne konference »Warsaw Capital Market Summit 2014« ter pričetek konference Mednarodnega denarnega sklada in Narodne banke Poljske, ob aktivni udeležbi VZMD s programoma investo.si in invest-to.net - Petek, 24.10.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014

DRŽAVNI ZBOR RS - na nujni seji Odbora za finance sicer novi obrazi, s starimi, prekopiranimi utemeljitvami in praksami zoper zadržanje izvajanja sporne novele Zakona o bančništvu - VZMD v razpravi opozoril na nadaljevanje grobega zavajanja poslancev s strani istih, že inkriminiranih visokih predstavnikov Ministrstva za finance in Banke Slovenije - Četrtek, 02.10.2014

ODPRTO PISMO ODHAJAJOČI PREMIERKI IN POZIV POLITIČNIM STRANKAM - pred volitvami VZMD v imenu 500.000 razlaščenih vlagateljev poziva Predsednico Vlade RS k popravi krivic ter na politične stranke naslavlja konkretni vprašanji, za lažjo odločitev o podpori strankam in kandidatom za Državni zbor RS ter njegovo kvalitetnejšo sestavo, odločanja in slovensko stvarnost nasploh - Ponedeljek, 07.07.2014

NEW YORK, TEL AVIV - predstavitev aktivnosti VZMD na mednarodni konferenci v ZDA ter skorajšnji konferenci v Izraelu, ob obisku slovenskega Ministra za izobraževanje, znanost in šport - Ponedeljek, 19.05.2014

NEW YORK - Predsednik VZMD danes kot vabljeni govorec na Letni konferenci Mednarodne mreže pravnih pisarn (IFLN), zastopnikov investitorjev z vsega sveta - po uspešni gospodarski delegaciji v Iranu tokrat v svetovnem finančnem centru z uglednimi mednarodnimi pravniki in predstavniki vplivnih pisarn tudi o škandaloznem izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, kot sila zaskrbljujočem primeru in znanilcu za EU in širše - Torek, 13.05.2014

PARIZ OECD FORUM 2014 - današnji odstop Alenke Bratušek odmeval tudi v Parizu, kjer je Premierka RS so-otvorila ugledni OECD Forum s poudarkom »Slovenia is on the right track again« - na paradoksalno izjavo je ob aktivni udeležbi na Forumu opozoril Predsednik VZMD, ki se zvečer vrača v evrovizijski Kopenhagen - jutri VABLJENI NA SLOVENSKI POSLOVNI DAN NA DANSKEM - Ponedeljek, 05.05.2014

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z včerajšnjega posveta v Državnem svetu RS o »Strategiji razvoja slovenskega bančništva« - dr. Arhar, dr. Čufer, dr. Glavič, dr. Jazbec idr. tudi o škandalozni razlastitvi 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - Torek, 25.03.2014

EVROPSKA KOMISIJA - opozorilo Barrosu o neenakopravni obravnavi Slovenije ter ogrožanju finančne, gospodarske in družbene stabilnosti, ob škandalozni razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - pismo Civilne iniciative in Sekcije NKBM pri VZMD Predsedniku Evropske komisije kmalu predstavljeno tudi v Evropskem parlamentu - Sreda, 19.03.2014

DRŽAVNI SVET RS - posvet »Strategija razvoja slovenskega bančništva« z Ministrom za finance, Guvernerjem Banke Slovenije in predstavnikom Sekcije NKBM pri VZMD tudi o škandalozni razlastitvi preko 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - VABILO K UDELEŽBI - Torek, 18.03.2014

Tudi Varuh človekovih pravic RS vložil Zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu, s katero je bilo v sredo razlaščenih preko 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic največjih treh slovenskih bankah - Petek, 20.12.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

NKBM = BANKIA - množične demonstracije pred CENTRALNO BANKO ŠPANIJE (CBŠ) zaradi državne prevare 350.000 delničarjev, zastopa jih odvetniška družba, s katero danes v okviru mednarodne iniciative na CBŠ tudi VZMD - Četrtek, 26.09.2013

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items