ZA OGLED KLIKNITE SEM ALI FOTOGRAFIJO:

 

Na današnji, 18. skupščini družbe NFD 1, d.d., ki se je je udeležilo 50,89 % kapitala, je bil - po štirideset minutni razpravi - soglasno sprejet sklep o preoblikovanju družbe, naslednice nekdanje pooblaščene investicijske družbe (PID), v vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI. Na bržčas poslednji skupščini NFD 1 so bili sprejeti tudi vsi drugi predlagani sklepi, vključno s seznanitvijo s poročilom nadzornega svata o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010 ter poslovnim rezultatom - čisto izgubo v višino 42.256.883,21 EUR. Omenjeni sklep in sklep o podelitvi razrešnice upravi NFD, d.o.o., in nadzornemu svetu sklada sta bila sprejeta z 98,41 % oddanih glasov oz. 75.296.550 glasov/delnic.

Na prejšnji, 17. skupščini družbe NFD 1, d.d., 12. 10. 2010, ki ima še vedno 31.048 delničarjev in se je je udeležilo 47,41 % kapitala, so bile sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer skladno z nasprotnim predlogom, kot ga je podal delničar NFD Holding, d.d. Nasprotni predlog se je od objavljenega predloga (kot ga je ob sklicu podala NACIONALNA FI­NANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., ki upravlja NFD 1) razlikoval le v spremembi mesta objave sklica skupščin: s časnika Finance na časopis Delo. Nasprotni predlog je bil sprejet s 91,64 % prisotnega kapitala.

Že v neformalnem pogovoru po seji prejšnje skupščine - kjer so se na pobudo predsednika VZMD sogovorniki med drugim dotaknili tudi vprašanja nedavne menjave delnic NLB, d.d., za delnice Istrabenza, d.d. - je predsednik uprave Roman Ambrož zagotovil, da bo NFD 1 intenzivno pristopil k postopkom za odprodajo netržnih naložb ter tako v kratkem javno objavil vabilo za oddajo ponudb. Ob tem so v VZMD izrazili zadovoljstvo, saj spričo deleža netržnih naložb, ravnanje NFD 1 dotlej ni odražalo potrebnih in zakonsko predvidenih prizadevanj za preoblikovanje družbe v vzajemni sklad. Tako je bila NFD 1 dotlej edina investicijska družba, ki korakov v tej smeri ni izvedla v zadostni meri - potem ko jih je po Kroni Senior, d.d., in KD ID, d.d., nazadnje tudi Zvon 1 ID, d.d.

Na ta zaskrbljujoča dejstva so iz VZMD resno opomnili tudi na in po 16. skupščini, dne 30. 8. 2010, tudi v kontekstu dejstva, da je bil NFD 1 pobudnik predloga sprememb ZISDU-1D, s katerim bi se skrajnji rok za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade podaljšal še za tri leta - ta poskus spremembe zakona v lanskoletnem počitniškem času in to po skrajšanem postopku je predstavnikom VZMD uspelo ustaviti po predstavitvi argumentov pristojnemu Ministrstvu za finance v dneh 20., 22. in 24. 7. 2009, pa tudi v nadaljevanju, zaradi česar novela ZISDU ni bila uvrščena v Normativni program dela Vlade RS za leto 2010. Na takratni skupščini je mag. Verbič upravi sicer zastavil še vprašanja o preseganju deležev v primeru tržnih naložb, ne-objavi vabila za oddajo ponudb, o razlogih za odsotnost sklepa o preoblikovanju NFD 1 v vzajemni sklad ter predvidenem rokovniku postopkov, spričo iztekajočih se zakonskih rokov (junij 2011), potrebnim ponovnim sklicem skupščine, obstoju morebitnih tozadevnih pravnih mnenj, vključno s šestimi meseci, za potrditev s strani ATVP in potencialnimi zapleti. Posebej pa je bilo opozorjeno na »unikatno« nenormalno stanje, da ima investicijski sklad (dolgoročni) kredit že od leta 2008, čeprav se je ta odtlej znižal s cca. 24 mio na 15 mio EUR, o čemer je družba po skupščini posredovala ustrezno pisno poročilo oz. pojasnilo.   

Ob tem spomnimo tudi na reakcijo VZMD ob objavi »Javnega vabila k oddaji ponudb za odkup 131.693 (1,48 %) delnic NLB, d.d«, imetnika NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d.d., ko je izoblikovano stališče poslal na Ministrstvo za finance Republike Slovenije. V njem namreč strokovni sodelavci VZMD ugotavljajo, da je v omenjeni ponudbi opredeljena minimalna cena 105,00 EUR za delnico, kar - posebej glede na količino delnic - predstavlja precej nižjo ceno (1.448.623,00 EUR manj), kot jo je plačala Republika Slovenija (RS) ob sodelovanju pri nedavni dokapitalizaciji NLB, d.d., kjer je bila prodajna cena posamezne delnice 116,00 EUR. Takšne cene v tem času, kot vse kaže, ni pripravljen plačati nihče drug kot RS, zato se jim v VZMD zdi primerno, da bi RS v takšnih okoliščinah odda ponudbo tudi na podlagi vabila NFD.

Po prepričanju VZMD bi bilo takšno ravnanje primerno tudi z vidika racionalnega in »dobrega gospodarjenja« z denarjem davkoplačevalcev ter tozadevnega dovoljenja Evropske komisije, ki je, po poročanju nekaterih javnih občil, »državno pomoč« dopustila upoštevaje takšne pogoje. Hkrati bi bil NFD 1 z uspešno odprodajo deleža v NLB zadostila zakonski normi uskladitve netržnih naložb. To bi naposled omogočilo preoblikovanje še zadnje preostale investicijske družbe v vzajemni sklad, kar bi nenazadnje imelo pozitivne učinke za 31.914 preostalih delničarjev NFD 1, d.d., pri čemer večina med njimi iz naslova certifikatskega lastninjenja praktično že 18 let čaka na preoblikovanje v vzajemni sklad.

VIDEO POROČILO VZMD.TV o prvem primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad po ZISDU - skupščina družbe Krona Senior, 1. 3. 2010: 

 

 

Še nekaj tozadevno relevantnih VIDEO POROČIL VZMD.TV: 

   

 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 160 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items