OGLED VIDEO POROČILA s ponedeljkove skupščine SCT, d.d. - kliknite na fotografijo:

 

Na današnjem naroku glavne obravnave v postopku določitve primerne denarne odpravnine razlaščenim malim delničarjem SCT, je bilo naposled sklenjeno, da bo izdana odločba, pri čemer je okrožni sodnik Gregor Collauti - ob omembi možnosti skorajšnjega stečaja družbe SCT - pristavil, da ima takšno sodbo spisano v eni uri. Če je s tem nameraval pomiriti prisotne predstavnike iztisnjenih delničarjev, se zastavlja resno vprašanje, zakaj tega vendar ni storil že prej, v štirih letih postopka, ali vsaj v letu dni od dokončne pisne odločitve Poravnalnega odbora. Poleg tega, je bilo na obravnavi izpostavljeno, da je vendar tudi SCT sam, na ponedeljkovi skupščini (23. 5. 2011) določil vrednost svoje delnice na 200,00 EUR, pri čemer današnja vrednost delnice gotovo ne more biti višja od tiste ob iztisnitvi leta 2007, ko so razlaščeni manjšinski delničarji prejeli pičlih 26,74 EUR odpravnine na delnico!

Tako v VZMD ponovno - po treh mesecih od poziva in vprašanja »Bo morebitno oškodovanje razlaščenih delničarjev za 1,8 mio € poravnal sodnik ali spet država oz. davkoplačevalci ?!«  - pozivajo sodnika, da izda odločbo še pred grozečo uvedbo stečaja.

 

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je 13. 5. 2011 ponovno pozvalo Vlado Republike Slovenije in vse pristojne, naj vendar ukrepajo ob v-nebo-vpijočih oškodovanjih, povezanih z družbo SCT, d.d., hkrati pa pozvalo tudi vse oškodovane (delničarje, zaposlene, upnike itn.) na včerajšnjo poslednjo oz. »pogrebno« skupščino največjega slovenskega gradbinca. Tej bo jutri, 25. 5. 2011, ko se izteče tudi rok za prisilno poravnavo, sledil ponovni narok na sodišču zaradi iztisnitve delničarjev v letu 2007. Navedbe iz omenjenega poziva VZMD oškodovanim so se tudi na včerajšnji skupščini SCT, d.d., žal pokazale kot upravičene in aktualne, zato jih povzemamo.

Spoštovane delničarji, zaposleni, bivši zaposleni, upniki ter državljani, nasploh oškodovani in prizadeti v zvezi z družbo SCT

Obveščamo vas, da je uprava družbe SCT d.d. sklicala skupščino delničarjev z namenom, da upniki pretvorijo terjatve do podjetja v lastniške deleže. Od 25. 1. 2011, ko se je pričela prisilna poravnava, postaja vse bolj očitno, da zaradi izgube že podpisanih pogodb, prisilna poravnava, kot jo je prvotno predlagala uprava družbe, v praksi ni izvedljiva.

Načrt uprave je - kot vse kaže - tudi, da se izguba, ki je predvsem posledica slabega upravljanja, zmanjša na način, ki bi pomenil razlastitev obstoječih delničarjev družbe in istočasno dokapitalizacijo družbe s strani t.i. »strateškega partnerja«.

Male delničarje, združene v okviru  Sekcije SCT in Delfi pri VZMD, posebej revoltirajo naslednja dejstva: 

  • v času prisilne poravnave je bilo v družbi storjenih več očitnih dejanj, ki zmanjšujejo premoženje družbe. Po dostopnih podatkih je na primer podjetje SCT Naložbe, ki je v lasti SCT, Cestnemu podjetju Ljubljana (CPL) prodalo 51 % delež v Tovarni asfalta Črnuče (TAČ). Gre za enega redkih zdravih delov znotraj skupine SCT, pri čemer je bila prodaja izvedena precej pod realno ceno. Resno nas skrbi pasivnost dveh glavnih upnic, bank NLB in Abanke, ki s pravnimi dejanji nista preprečili oz. se ustrezno odzvali na takšne transakcije. Za slednje so namreč možne tudi kazenske ovadbe in odškodninske tožbe zoper poslovodstvo, zaradi škodljivega podpisa pogodbe.
  • Prisilna upraviteljica nima po veljavni zakonodaji možnosti da bi nadzorovala poslovanje v odvisnih družbah. Edino kar upravitelj v prisilni poravnavi počne (operativno) je, da je za vsako plačilo iz račun družbe v prisilni poravnavi potrebno njegovo soglasje. Menimo, da je v tem delu vloga upravitelja prešibka in da bi morala Vlada Republike Slovenije - glede na katastrofalno zakonsko pomanjkljivost - nemudoma predlagati spremembe v smeri večjih pooblastil upravitelju in zmanjšanju pooblastil poslovodstvu samo na okvir, ki je predviden v načrtu prisilne poravnave.
  • Protestiramo, ker prisilna upraviteljica nenehno pristaja na spremembe prvotno predloženega načrta finančnega prestrukturiranja. Glede na obstoječe dogodke v podjetju domnevamo, da uprava na ta način želi zavlačevati začetek stečajnega postopka in s tem zmanjšati odgovornost (in izpodbojnost - leto dni pred uvedbo stečajnega postopka) za posle, ki so bili storjeni v letu 2010. Kot zanimivost: še konec leta 2009 je kapital družbe znašal 51,481 mio EUR, danes pa je, po nam razpoložljivih javnih podatkih, kapital manjši od nič.

Glede na vse navedeno v VZMD menimo, da gre bržčas za zadnjo - »pogrebno« - skupščino družbe SCT, d.d. Zato vabimo vse delničarje, zaposlene in bivše zaposlene, upnike, drugače oškodovane in prizadete v zvezi z družbo SCT, da se nam pridružite in še zadnjič vstopite v prostore nekdaj največjega slovenskega gradbenega podjetja, ki je z nespametnim upravljanjem, pohlepom posameznikov ter ob asistenci države Republike Slovenije oz. njenih upravljavcev, prišlo do točke, s katere ni več vrnitve.  

mag. Aleksander S. Kucler

predstavnik Sekcije SCT pri VZMD

OGLED VIDEO PRISPEVKOV - kliknite na fotografije v nadaljevanju

Ob navedenem pozivu je VZMD obvestil iztisnjene delničarje iz nekdanjega SCT (pred pripojitvijo družbe Delfi, d.d.), da je okrožni sodnik Gregor Collauti za dne 25. 5. 2011 sklical ponovni(!) narok za glavno obravnavo v postopku določitve primerne denarne odpravnine razlaščenim malim delničarjem SCT. Spomnimo, da je VZMD 28. 2. 2011 - v imenu 241 (od skupno 563) iztisnjenih delničarjev iz družbe SCT, d.d., preko predstavnika Sekcije SCT Aleksandra S. Kuclerja in odvetniške družbe Veršič-Perčič - na Okrožnem sodišču v Ljubljani oddal vlogo, s katero je naslovno sodišče pozval, naj nemudoma sprejme odločitev glede primerne višine denarne odpravnine razlaščenim delničarjem. Pri tem se naj opre na stališče Poravnalnega odbora, ki je že pred slabim letom dni - na podlagi Izvedenskega mnenja Brigite Aljaž, sodne izvedenke za ekonomijo-finance in pooblaščene ocenjevalke vrednosti podjetij ter pooblaščene revizorke - ugotovil, da znaša primerna denarna  odpravnina 78,32 EUR na delnico. To pomeni dodatno izplačilo 51,58 EUR za vsako delnico (skupaj 1.774.867,80 EUR) oz. kar 193 % dodatek pred tremi in pol leti iztisnjenim oz. razlaščenim delničarjem (po iztisnitvi 31. 8. 2007 so prejeli pičlih 26,74 EUR za delnico).

Tako so se v VZMD odzvali tudi na - po njihovem prepričanju in glede na okoliščine »nerazumen« ter šokantno nezaslišan - sklep sodišča po okrožnem sodniku Gregorju Collautiju, ki, kot vse kaže, želi - po treh in pol letih postopka ter navkljub dokončni odločitvi Poravnalnega odbora - s postopkom še kar nadaljevati, saj je z namenom pridobitve novega izvedenca pozval SCT, naj zanj založi predujem v znesku 187.000,00 EUR (!?!) in o plačilu obvesti sodišče. VZMD je v vlogi izpostavil, da vnovična cenitev družbe SCT, d.d., na dan 31. 8. 2007 - spričo njenega slabega poslovno-finančnega stanja, ko je v postopku prisilne poravnave, po splošnem prepričanju pa ji grozi stečaj - ni smiselna, še več: takšni postopki in ravnanja bi bržčas pomenili neposredno škodo iztisnjenim delničarjem.

Vsakršno odlašanje s sprejemom sklepa o določitvi primerne denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem namreč močno poslabšuje njihove možnosti, da bi na podlagi takšnega sklepa kdajkoli karkoli prejeli! Posebej ob vednosti, da lahko v primeru stečaja in ob nesprejetju sklepa, za katerega obstajajo vse potrebne podlage(!!), to pripelje do ugotovitve sodišča, da postopek ni več mogoč in torej njegove ustavitve! 

Že pred letom dni (22. 4. 2010) je, v okviru zadnjega, 3. naroka na Gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, Poravnalni odbor pod vodstvom dr. Sergeje Slapničar obravnaval Izvedensko mnenje ter se seznanil s stališči vseh strank v postopku preizkusa primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe SCT, d.d. Dolgo pričakovano Izvedensko mnenje je VZMD že v začetku januarja prejel kot zastopnik 241 od skupno 563 malih delničarjev, ki jih je na skupščini SCT, dne 31. 8. 2007, izključil oz. razlastil glavni delničar družba Delfi, d.d., z odpravnino 26,74 EUR za delnico.

Takratne skupščine sta se udeležila predstavnik Sekcije SCT in Delfi pri VZMD mag. Aleksander S. Kucler in  predsednik VZMD mag. Kristjan Verbič ter napovedala izpodbojno tožbo (nedelitev dobička/dividend) in sodni preizkus primernosti denarne odpravnine, ki je bil nato preko odvetniške družbe Veršič-Perčič tudi sprožen. VZMD je s pomočjo kompetentnih strokovnih sodelavcev vztrajal, da je odpravnina, ki jo je predlagal in sprejel Delfi absolutno prenizka, saj je pomenila oceno celotnega SCT na pičlih 12,1 mio EUR.

Argumentom VZMD je pritrdilo tudi Izvedensko mnenje, ki ga je pripravila Brigita Aljaž (sodna izvedenke za ekonomijo-finance in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij ter pooblaščena revizorka) in ob isti metodi ocenila SCT na vsaj 32,5 mio EUR oz. 71,59 EUR na delnico. Predlagatelji preizkusa primernosti denarne odpravnine so k temu dodali pripombe, ki jih je Poravnalni odbor že deloma upošteval, delno pa jih bo pred pripravo pisnega mnenja še preveril (vrednotenje finančne naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav, d.d.). Vendar pa je že na naroku vodja Poravnalnega odbora dr. Slapničar izpostavila, da je 78 EUR za delnico brez rezerve najnižja primerna odpravnina, kar bi torej pomenilo vsaj 51,26 EUR dodatno za vsako delnico delničarjev, iztisnjenih iz SCT.

»Po dobrih dveh letih in pol od očitno(!) sporne iztisnitve, sprožitve sodnega postopka, treh narokih na sodišču, nekaj neuspelih poizkusih Poravnalnega odbora izvedencev za pripravo alternativne ocene, sta Izvedensko mnenje in današnji narok Poravnalnega odbora pomemben premik v pravo smer ter vsaj obuditev sicer omajanega zaupanja malih delničarjev v mehanizme pravne države,« je po takratnem naroku na ljubljanskem sodišču - očitno preveč optimistično - sklenil predsednik VZMD. 

SCT__Vrhovno_dravno_toilstvo_danes_potrdilo_prejem_od_VZMD_podanega_suma_pretakanja_kapitala In nenazadnje: predstavnik Sekcije SCT pri VZMD, mag. Aleksander S. Kucler, je 8. 12. 2010 na Vrhovno državno tožilstvo, Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, podal sum pretakanja kapitala iz matične družbe SCT, d.d., v družbo SCT Investicije, d.o.o. Takšno odločitev je bila v okviru VZMD sprejeta potem, ko so se v javnih občilih zvrstile precej zaskrbljujoče informacije o družbi SCT, d.d., čemur so sledili številni telefonski klici in vprašanja delničarjev, ter po tem, ko VZMD in mag. Kucler nista prejela nikakršnega odgovora na pismo, ki ga je uprava SCT prejela 6. 12. 2010. Glede na to in dejstvo, da je v Delničarski sporazum in Sekcijo SCT-Delfi pri VZMD vključenih 347 od skupno 698 malih delničarjev družbe SCT, se je predsednik VZMD nemudoma sestal s strokovnimi sodelavci in predstavnikom Sekcije mag. Kuclerjem. Pri tem je bila sprejeta odločitev o odzivu in nadaljnjih postopkih VZMD, potem ko je bil prejšnji tovrstni sestanek opravljen pred zadnjo skupščino SCT, ki je poleg predhodno znanih pomembnih informacij in odločitev prinesla tudi najavo intenzivnega iskanja strateškega partnerja ter dokapitalizacije družbe.

Zadnja skupščina SCT, d.d., 8. 10. 2010, in predzadnja skupščina SCT, d.d. (prva po pripojitvi družbe DELFI, d.d.), 2. 10. 2009:

 

 

         

VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v tovrstnih primerih naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD pravočasno sprožil postopke, da se vključijo v postopke oz. delničarske sporazume. Sicer takšne sodne postopke VZMD v imenu iztisnjenih malih delničarjev vodi oz. sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih SCT, d.d. (Delfi, d.d.), DrogaKolinska, d.d. (Istrabenz, d.d.), Dinos, d.d. (Euro Trend, d.o.o.), Autoemona, d.d. (KMH, d.o.o.), SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d. (Igem, d.o.o.), Turistično podjetje Portorož, d.d. (Terme Čatež, d.d.), Color, d.d. (Helios, d.d.), Swaty, d.d. (Avtotehna, d.d.), Dana, d.d. (Plasta, d.o.o.) itn.

VIDEO POROČILA VZMD.TV o sodnih postopkih v primerih iztisnitev (za ogled kliknite na fotografijo ali modro povezavo):

TERME ČATEŽ iz družbe TPP, HELIOS iz družbe COLOR, Janez Rozman iz družbe ILIRIJA, SAVA iz družbe TERME 3000, DELFI iz družbe SCT, IGEM iz družbe SGP Kograd-Igem

Ministrstvo za finance RS, 2. 2. 2011: sestanek o možnosti poravnave v zadevi iztisnitve manjšinskih delničarjev iz TPP, d.d.:

 

 

Iztisnitev 2.378 delničarjev družbe Color s strani družbe Helios - sestanek Poravnalnega odbora v postopku sodne preveritve primernosti denarne odpravnine, Ekonomska fakulteta UL, 11. 1. 2011:

 

 

Iztisnitev iz družbe ILIRIJA - 100 % dodatek k denarni odpravnini po glavni obravnavi na Okrožnem sodišču v Kranju, 29. 9. 2010:

 

  

Po sodni poravnavi SAVA iztisnjenim delničarjem Term 3000 izplačala dodatno odpravnino, 15. 12. 2009:

 

 

Iztisnitev iz družbe TERME 3000 - neposredno po obravnavi, dne 7. 10. 2009, pred kranjskim sodiščem:   

 

 

Poročilo VZMD TV o problematiki družbe TERME 3000, z dne 20. 4. 2008:

 

Iztisnitev iz KOGRAD-IGEM - poročilo z 2. naroka na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, 19. 3. 2010: 

  

Iztisnitev iz SCT - tretji narok na Gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, 22. 4. 2010:

 

Predstavnik Sekcije SCT in Delfi pri VZMD mag. Aleksander S. Kucler o problematiki iztisnitve iz SCT, 27. 5. 2008:

 

Izjava mag. Aleksandra S. Kuclerja po drugem naroku na Oddelku za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani, 28. 5. 2008:

 

Izjava mag. Kristjana Verbiča za RTV Slovenija po drugem naroku na Oddelku za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani, 28. 5. 2008:

  

Izjava mag. Kristjana Verbiča po drugem naroku na Oddelku za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani, 28. 5. 2008:

 

Skupščini DELFI, d.d., 9. 9. 2008:

 

Skupščini DELFI, d.d., 10. 4. 2009:

  

Prva skupščina družbe SCT, d.d., po pripojitvi družbe Delfi, d.d., 2. 10. 2009: 

 

Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo SCT, d.d:

SCT - POZIV VLADI RS in vsem pristojnim, NAJ VENDAR UKREPAJO ob v-nebo-vpijočih oškodovanjih ter POZIV vsem oškodovanim (delničarjem, zaposlenim, upnikom ...) na »POGREBNO« SKUPŠČINO SCT, ki ji bo sledil ponovni narok na sodišču zaradi razlastitve - Petek, 13.05.2011

SCT - BO GROZEČE OŠKODOVANJE razlaščenih delničarjev za 1,8 mio € PORAVNAL SODNIK ali spet država oz. davkoplačevalci ?! Opozorilo na ŠOKANTEN SKLEP SODIŠČA, s pozivom VZMD, naj to NEMUDOMA SPREJME ODLOČITEV o višini odpravnine, po dokončni odločitvi Poravnalnega odbora ŽE PRED LETOM DNI! - Ponedeljek, 28.02.2011

SCT - Vrhovno državno tožilstvo danes potrdilo prejem od VZMD podanega suma pretakanja kapitala - Četrtek, 09.12.2010

VZMD.TV - SCT pospešeno išče strateškega partnerja: dokapitalizacija v prihodnjega pol leta - ekskluzivno poročilo z včerajšnje skupščine - Sobota, 09.10.2010

SCT - današnja skupščina naposled tudi o prevrednotenju premoženja: kapital SCT konec lanskega leta 51,48 mio EUR - kar 83,63 % več (23,45 mio EUR) kot leta 2008 ! PONOVEN POZIV VZMD - Petek, 08.10.2010

SCT - Poravnalni odbor na ljubljanskem sodišču pritrdil Izvedenskemu mnenju in pripombam predlagateljev ter ugotavlja vsaj 78 EUR - dodatnih 51,26 EUR na delnico - kot primerno odpravnino iztisnjenim delničarjem - Četrtek, 22.04.2010

SCT - danes sodišče naposled o Izvedenskem mnenju, ki ugotavlja vsaj 2,68-krat višjo primerno odpravnino iztisnjenim delničarjem - vsaj dodatnih 44,85 EUR na delnico - Četrtek, 22.04.2010

SCT - izvedensko mnenje ugotovilo vsaj 2,68-krat višjo primerno odpravnino iztisnjenim delničarjem - vsaj dodatnih 44,85 EUR na delnico - Četrtek, 14.01.2010

SCT vendarle razdelil 7,18 mio € dobička - so (zajetne) dividende prejeli vsi delničarji ?! POZIV VZMD - Torek, 08.12.2009

Prelomna skupščina SCT; o »stopniščni« Pivovarne Laško pa na sodišču - ponovno 6. 11. 2009 - Nedelja, 04.10.2009

SCT se otepa zahteve VZMD za posebno revizijo - pooblastila že zbrana - Torek, 29.09.2009

Poziv delničarjem SCT/Delfi za pooblastila vsled postopkov revizije in delitve dividend - Četrtek, 10.09.2009

SCT po iztisnitvi ponovno z malimi delničarji - skupščini DELFI in SCT - Petek, 10.04.2009

Delfi in SCT - sestanek in sklepi Sekcije pri VZMD - Ponedeljek, 09.02.2009

Poročilo s skupščine DELFI, d.d. - Torek, 09.09.2008

DELFI (SCT,d.d.) - mali delničarji z VZMD množično na skupščino, žal brez odgovora UVK - Ponedeljek, 08.09.2008

ZAKLJUčEK REKORDNEGA zbiranja pooblastil za MERCATOR in ZAčETEK zbiranja za DELFI (SCT) - Četrtek, 21.08.2008

SCT - poročilo sodišča o sodnem preizkusu - Sreda, 28.05.2008

SCT - glavna obravnava na Odd. za gosp. sodstvo - Torek, 27.05.2008

Poziv iztisnjenim delničarjem SCT v sodni postopek - Sreda, 23.04.2008

Iztisnitev iz SCT - objava sodišča - Ponedeljek, 14.04.2008

SCT - glavna obravnava na Odd. za gosp. sodstvo - Torek, 25.03.2008

SCT Strojegradnja - USPEŠNA PRODAJA 42,8% DELEŽA MALIH DELNIčARJEV - Ponedeljek, 14.01.2008

SCT Strojegradnja - ZAHTEVA ZA REVIZIJO in odškodninsko tožbo - Ponedeljek, 12.11.2007

SCT ugovarja sodnemu preizkusu iztisnitvene odpravnine - Četrtek, 01.11.2007

Scenarij iztisnitve iz SCT še v Delfi ?! - Torek, 14.08.2007

 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 170 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si 

www.euroshareholders.eu/eurovote - več o sistemu EuroVote