Dopis Lidija Glavina SDH 1 3 2018 Page 1

Vse od začetka preteklega tedna praktično vsi slovenski mediji izdatno poročajo o aktualnih, skrb vzbujajočih dogajanjih in postopkih, povezanih z družbo Telekom Slovenije, d.d. Ob tem se nenehno izpostavlja (domnevno) izkazana upravičenost terjatev s strani družbe T-2, d.o.o., ter potencialna globa Agencije za varstvo konkurence (AVK), ki bi skupaj utegnile presegati kar 330.000.000,00 €! Oboje naj bi izhajalo iz nedavne pravnomočne sodbe Upravnega sodišča RS - v zvezi z Odločbo AVK - ki naj bi v celoti pritrdilo trditvam T-2 in bi naj slednji tako upravičeno terjal odškodnino v višini dobrih 261 milijonov €, ter odločitvijo Vrhovnega sodišča RS, ki naj bi prav tako v celoti pritrdilo T-2, da je potrebno razsoditi o odškodnini, saj naj bi bile tekom pravdnega postopka zadostno konkretizirane navedbe o obstoju in višini škode, nastali zaradi protipravnih ravnanj Telekoma Slovenije.

S temi besedami je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, naslovil pismo organom vodenja in nadzora družb TELEKOM SLOVENIJE in SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING (SDH). V pismu predsednik VZMD izraža pričakovanje, da bodo naslovniki najkasneje do 8. 3. 2018 podali celovita pojasnila in odgovore na deset konkretnih vprašanj, ter opozarja, da se Telekom Slovenije (niti SDH) doslej do sila pomembne in akutne problematike - razen skopega sporočila o Sodbi Upravnega sodišča RS - žal ni opredelil, niti se ni kakorkoli uradno odzval na izdatna tozadevna poročanja medijev. Zato so v VZMD primeren odziv ter argumentirano, ustrezno informiranje delničarjev, vlagateljev in širše javnosti pričakovali vsaj po včerajšnji seji Nadzornega sveta Telekoma, vendar pa se je slednji - kakor izhaja iz današnjega uradnega sporočila na SEOnet - ukvarjal le z nekaterimi kadrovskimi vprašanji.

Kot še navaja mag. Verbič, so se VZMD, ki je tudi sam delničar Telekoma, že obrnili številni mali delničarji. Teh je v družbi preko 9.400 ter so skupaj imetniki približno 17 % vseh delnic. »Seveda smo v združenju - skupaj s številnimi delničarji in vlagatelji, nad omenjenimi astronomskimi terjatvami družbe T-2, ki kot kaže postajajo vse bolj realne in iztožljive, kakor tudi potencialno kaznijo oz. globo AVK - izredno zaskrbljeni,« izpostavlja mag. Verbič. Ob že tako nezavidljivi situaciji z vidika resnega bremena za družbo in njene delničarje (vpliv na rezultat, višino oz. izplačilo dividend, ceno delnice ipd.), pa jih v VZMD dodatno zaskrbljujejo nekateri signali in poročanja o odzivih poslovodstva, kakor tudi večinskega lastnika oz. upravljavca - SDH, ki skupaj upravlja 72,38 % delež Republike Slovenije, Kapitalske družbe (KAD) in SDH.

V VZMD opozarjajo, da nikakor ne gre zanemariti okoliščine, da je Predsednica uprave SDH, gospa Lidija Glavina, tudi predsednica Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, pri čemer naj bi se - po informacijah časnika Delo - Predsednik uprave Rudolf Skobe gospe Glavina že predstavil predlog zunaj-sodne poravnave s T-2, pri čemer naj bi presodili, da »se s tem vročim krompirjem raje počaka do volitev in da postopek formalno ne bo peljan naprej.« Hkrati pa (v istem članku) med poudarki Delo zapiše še »Letos bo SDH preverjal, ali bi spet poskusili prodajati Telekom«! Da naj bi »Nadzorni svet želel pogovore glede poravnave opraviti šele po volitvah«, je poročala tudi TV Slovenija, medtem ko Demokracija in Nova24tv poročata, da naj bi iz družbe prišle informacije, da je »Nadzorni svet Telekoma Slovenije Predsedniku uprave prepovedal pogovor o poravnavi z družbo T-2, češ, da naj gre zadeva naprej po sodni poti in bodo to reševali po volitvah ...«

»Neodgovorna ravnanja ali opustitev konstruktivnih ukrepov in odločitev ter s tem neustrezno upravljanje, imajo pri tako pomembnih procesih lahko izjemno problematične, škodljive in daljnosežno celo katastrofalne posledice – tako za gospodarsko družbo, njene lastnike, zaposlene, skupnost in državo,« v pismu opozarja Predsednik VZMD.

10 vprašanj, ki jih VZMD naslavlja na vodstvi Telekoma in SDH:

 1. Kaj ste in boste ukrenili v zvezi z novo-nastalo perečo situacijo, pri čemer naj bi Telekom Slovenije (dokončno?) neuspešno izpodbijal Odločbo AVK (iz februarja 2015) o zlorabi prevladujočega položaja na trgu, tudi glede kršitev, ki jih Telekomu očita T-2, saj naj bi januarja letos Upravno sodišče RS s sodbo pravnomočno v celoti pritrdilo trditvam T-2, zaradi česar slednji tako upravičeno terja odškodnino v višini dobrih 261 milijonov evrov?
 2. Ali držijo medijski zapisi ter poročanje TV Slovenija, da spričo pravnomočnosti omenjene Odločbe AVK »Telekom zdaj najprej čaka kazen Agencije, ki lahko doseže višino tudi do 10 % letnega prometa – to bi lahko naneslo tudi do 70 milijonov evrov kazni«?!
 3. Kaj ste in boste ukrenili v zvezi s perečo okoliščino, da naj bi Vrhovno sodišče RS junija 2017 odločilo, da se razveljavita sodbi Okrožnega in Višjega sodišča v Ljubljani, s čimer naj bi Vrhovno sodišče v celoti pritrdilo T-2, da je potrebno razsoditi o odškodnini, saj naj bi T-2 tekom pravdnega postopka ustrezno in zadostno konkretiziral navedbe o obstoju in višini škode, nastali zaradi protipravnih ravnanj Telekoma Slovenije?
 4. Ali drži, da je Telekom Slovenija (oz. njegovi odvetniki) pripravil predlog zunaj-sodne poravnave s T-2 in ali so bili s tem v zvezi opravljeni (ali so v teku, ali morda predvideni) kakršnikoli pogovori oz. pogajanja?
 5. Ali drži, da je bil omenjeni predlog zunaj-sodne poravnave že predstavljen SDH (4,25 % delež v Telekomu) ter kdaj bo potemtakem predstavljen tudi vsem drugim delničarjem – pri čemer izpostavljamo, da bi to vsekakor moralo biti storjeno hkrati, zaradi česar bi utegnilo iti za resno kršitev zakonodaje ter morebitno dodatno odškodninsko odgovornost?!
 6. Ali držijo zapisi, da se je Predsednik uprave Rudolf Skobe o okoliščinah in predlogu poravnave s T-2 pogovarjal s predsednico Nadzornega sveta Lidijo Glavina, pri čemer naj bi presodili, da »se s tem vročim krompirjem raje počaka do volitev in da postopek formalno ne bo peljan naprej«?
 7. Ali držijo zapisi, da naj bi »Nadzorni svet Telekoma Slovenije Predsedniku uprave prepovedal pogovor o poravnavi z družbo T-2, češ, da naj gre zadeva naprej po sodni poti in bodo to reševali po volitvah.« V primeru, da navedeno drži, prosimo za podatek kdo je podal takšen predlog in kdaj je bil takšen sklep oz. odločitev sprejeta ter kdo torej prevzema odgovornost za potencialno dodatno škodo (predvidoma vsaj dodatnih 20.000.000 €), ki lahko nastane s prelaganjem pogovorov, pogajanj, iskanj konstruktivnih rešitev in morebitnih možnosti poravnave na čas po volitvah - torej realno za najmanj 6 mesecev (do začetka septembra, ko je najprej možno pričakovati formiranje nove vlade, bolj realno pa še mesec, dva kasneje, čemur utegnejo slediti tudi menjave poslovodstva SDH, kar bi torej pomenilo vsaj 10-mesečni odlog reševanja akutne problematike)?!
 8. Ali držijo zapisi, da se odškodnina, ki jo terja T-2 na račun zamudnih obresti, vsako leto poveča za dodatnih 25 milijonov € ter da naj bi se doslej s 129.556.756 € upravičeno podvojila, na preko 261 milijonov evrov?!
 9. Kako bodo, glede na navedeno ter morebitno globo AVK (do 70 milijonov €), zaščiteni interesi in (dividendni) donos vseh delničarjev - razen Republike Slovenije (62,54 % delež), ki bi morebitni izpad oz. zmanjšanje dividendnega donosa »kompenzirala« z globo, pri čemer bi večinski delničar tako posredno utegnil pridobiti premoženjsko korist v breme manjšinskih delničarjev?!
 10. Ali je spričo navedenega lahko ogroženo izplačilo dividend ter ali Uprava oz. Nadzorni svet morda načrtujeta oblikovanje dodatnih rezervacij, poleg že oblikovanih?


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

MLADINSKA KNJIGA, CINKARNA CELJE – današnji skupščini na zahtevo delničarjev o menjavi v Nadzornem svetu ter pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njihov umik brez dodatnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala – precejšnja vrednost delnic na - Torek, 27.02.2018

DRŽAVNI ZBOR – Vlada RS z novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov ponovno skuša ukiniti uspešno »Delniško OPORO«, ki se je že izkazala za prek 1.500 malih delničarjev z ukinjenimi registrskimi računi ‒ VZMD argumentira, apelira in predlaga amandma - Četrtek, 22.02.2018

UNIOR – kljub drugačnim prizadevanjem in zatrjevanjem Predsednice uprave SDH, turizem (UNITUR) iz družbe ni bil izčlenjen, saj je VZMD zoper skupščinski sklep uspel s pritožbo na Višjem sodišču - Ponedeljek, 05.02.2018

LUKA KOPER – VZMD od Predsednika Ilića in članov Nadzornega sveta zahteva temeljita pojasnila o neutemeljenih očitkih, domnevnih kršitvah, absurdni forenzični preiskavi ter povzročeni poslovni škodi - Sreda, 31.01.2018

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine Luke Koper - kljub rekordnim rezultatom SDH stopnjuje kadrovski cunami še z izglasovanjem nezaupnice Upravi - Četrtek, 28.12.2017

VIDEO REPORTAŽA - Zbor delavcev Luke Koper, d.d., pred - ponovno(!) - prelomno skupščino - Sreda, 27.12.2017

LUKA KOPER – pred jutrišnjo skupščino o razmerah v družbi in njeni perspektivi na Zboru delavcev tudi VZMD - Sreda, 27.12.2017

SDH še pri KRKI (po LUKI KOPER) kot stranski intervenient v tožbo VZMD zaradi imenovanja spornega nadzornika - Četrtek, 30.11.2017

LUKA KOPER – ob ravnanju Nadzornega sveta ter preučevanju Poročila posebne revizije VZMD poziva Upravo družbe, naj poda podrobne odgovore ter se opredeli do ugotovitev revizorjev - Ponedeljek, 27.11.2017

LUKA KOPER - ob preklicu in novem sklicu skupščine VZMD ne dvomi: v Kopru bo vroče tudi med božično-novoletnimi prazniki, in zahteva objavo tajnih(!) dokumentov, ki naj bi opravičevali stopnjevanje državnega kadrovskega cunamija v eni najuspešnejših družb - Petek, 24.11.2017

UNIOR – VZMD danes s pritožbo nad vpis sporne izčlenitve družbe UNITUR v sodni register, z novo pripravljalno vlogo pa dodatno utemeljuje tožbo za ničnost skupščinskega sklepa o izčlenitvi - Petek, 17.11.2017

LUKA KOPER – po pritožbi VZMD je Informacijski pooblaščenec - vsled odločitve o (ne)tajnosti sporne študije - pozval SDH k dostavi celotne dokumentacije - Torek, 07.11.2017

KRKA – VZMD po povabilu sodišča podal soglasje k mediaciji v primeru izpodbijanja imenovanja nadzornika Hansa Helmuta Fabryja - Ponedeljek, 06.11.2017

LUKA KOPER – VZMD s pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu nad zavrnilno Odločbo, s katero SDH skriva pregrešno drago "tajno" študijo, ki naj bi bila podlaga za kadrovski cunami v Luki - Torek, 17.10.2017

LUKA KOPER – SDH z Odločbo zavrnil razkritje drage, a skrivnostne študije, VZMD pa bo vztrajal ter sprožil postopek še pred Informacijskim pooblaščencem; ELMA TT – nasprotni predlog VZMD - Ponedeljek, 02.10.2017

UNIOR – VZMD argumentirano in z vsemi pravnimi sredstvi proti izčlenitvi turistične dejavnosti ter grozečem oškodovanju 950 delničarjev in 141,9 mio € vredne družbe; uprava naj se posveti vsebinskim pojasnilom in ustreznim zagotovilom, namesto blatenja VZ - Petek, 29.09.2017

KRKA – VZMD s pritožbo zoper zavrnitev njihovega Predloga za izdajo začasne odredbe zaradi imenovanja Hansa Helmuta Fabryja v Nadzorni svet družbe, saj sodišče kot edino nasprotuje stališčem obeh strani v tem sodnem postopku (!?!) - Petek, 15.09.2017

KRKA - zahteva VZMD za začasno odredbo ter prepoved opravljanja nadzorne funkcije Hansa Helmuta Fabryja presenetljivo zavrnjena - pritožba še v tem tednu - Torek, 05.09.2017

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - Torek, 29.08.2017

LUKA KOPER – po pozivu VZMD postalo očitno, da so izsledki skrivnostne in drage študije SDH v bistvenih delih napačni, pavšalni in celo amaterski, kljub vsemu pa številne pozitivne ugotovitve, ki jih Predsednica SDH na skupščini ni niti omenila - Četrtek, 24.08.2017

UNIOR – sprejeta členitev družbe, ob resnih opozorilih in napovedi izpodbijanja s strani VZMD ter sodelovanju SDH in MDS pri imenovanju novih nadzornikov - Sreda, 23.08.2017

LUKA KOPER – SDH skrbno skriva drago študijo madžarskega McKinseya, s katero je utemeljeval sporna ravnanja in kadrovski cunami na zadnji skupščini – VZMD vztraja pri zahtevah - Sreda, 23.08.2017

KRKA – VZMD vložil izpodbojno tožbo zoper sporno zamenjavo v Nadzornem svetu po predlogu SDH ter imenovanje člana, karierno vpetega v neposredno konkurenco SANDOZ oz. NOVARTIS - Sreda, 09.08.2017

KOVINOPLASTIKA LOŽ, LUKA KOPER – sodni preizkus denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem ter izpodbojna tožba zoper sporno imenovanje treh novih nadzornikov - Petek, 04.08.2017

LUKA KOPER – VZMD s pritožbo nad zavrnitev zahteve za začasno odredbo v primeru spornih novih nadzornikov - Sreda, 26.07.2017

LUKA KOPER – petkovo konstituiranje Nadzornega sveta tudi s spornimi novimi nadzorniki, sodnica Nusdorfer pa zavrnila predlog začasne odredbe za zadržanje funkcije člana NS - VZMD že najavil pritožbo - Ponedeljek, 17.07.2017

LUKA KOPER – VZMD z začasno sodno odredbo nad potencialno škodljive spremembe Nadzornega sveta po spornem predlogu SDH - Ponedeljek, 10.07.2017

KRKA VIDEO – SDH ponovno šele pred glasovanjem predlagal sporno zamenjavo v Nadzornem svetu – VZMD z napovedjo izpodbijanja in protestom zoper imenovanje osebe, povezane s konkurenco - Četrtek, 06.07.2017

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

LUKA KOPER - izpodbojno tožbo zoper imenovanje novih nadzornikov bomo vložili še ta teden, je zatrdil Predsednik VZMD na javni tribuni ob obletnici blokade pristanišča - Ponedeljek, 03.07.2017

VIDEO REPORTAŽA z burne skupščine Luke Koper v znamenju kadrovskega cunamija - Petek, 30.06.2017

LUKA KOPER, INTEREUROPA, MLINOTEST, NIKA BREŽICE – popoldanski skupščinski petek v znamenju kadrovskega cunamija nad Luko Koper - Petek, 30.06.2017

TELEKOM, NIVO INVESTICIJE – današnji skupščini z novimi nadzorniki - Petek, 21.04.2017

TELEKOM SLOVENIJE - na današnji skupščini delničarjem 5,00 € dividend, sprejete spremembe Statuta, nov član Nadzornega sveta postal Dimitrij Marjanovič - Petek, 13.05.2016

Ob izteku roka za oddajo ponudb za nakup Telekoma Slovenije VZMD pristojne sprašuje, ali bodo le reagirali na očitni konflikt interesov in ravnali odgovorneje kot kaže v primeru NKBM - Ponedeljek, 13.04.2015

VIDEO REPORTAŽA z današnjih skupščin družb TELEKOM SLOVENIJE in VELANA - Ponedeljek, 01.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje TELEKOMOVE SKUPŠČINE v znamenju odvzema glasov največjim delničarjem, poizkusov preklica ter imenovanja novega nadzornega sveta po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice in Društva MDS - Sreda, 06.02.2013

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Telekom Slovenije - v znamenju soočenja stališč in argumentov o odškodninskih tožbah v zvezi z vodenjem poslov družbe ter podlagah v Posebni reviziji Deloitta, ki na izrecno vprašanje VZMD, za 400.000 EUR ne prinaša nikakršne (odškodninske) odgovornosti revizorjev - Četrtek, 08.03.2012

VIDEO POSNETEK v celoti - spričo zanimanja ter izraženega interesa nekaterih akterjev in delničarjev Telekoma Slovenije, VZMD javno objavlja posnetek celotne novinarske konference bivše uprave družbe - Torek, 28.02.2012

VIDEO REPORTAŽA z novinarske konference bivše uprave Telekoma Slovenije - o nasprotnem predlogu, ozadjih, odgovorih in komentarjih, povezanih s posebno revizijo in skorajšnjo skupščino družbe - Četrtek, 23.02.2012

TELEKOM - nasprotna predloga AUKN ponovno na sami skupščini - VZMD spet poziva k ustrezni taktnosti in transparentnosti - Sreda, 31.08.2011

VIDEO REPORTAŽA - TELEKOM pripojil MOBITEL - največja združitev v sodobni slovenski zgodovini praktično soglasno sprejeta, ob le nekaj pomislekih ter dodatnih pojasnilih, podanih VZMD - Četrtek, 16.06.2011

TELEKOM - pripojitev družbe MOBITEL, d.d., na jutrišnji skupščini - VZMD opozarja in pričakuje dodatna pojasnila k prejetim pisnim odgovorom predsednika uprave Ivice Kranjčevića - Torek, 14.06.2011

Skupščina Telekoma - stara arogantna praksa države - nujne spremembe ZGD! - Sreda, 22.04.2009

TELEKOM - nasprotni predlogi - Nedelja, 29.06.2008

Srečanje z upravo Telekoma - Ponedeljek, 06.11.2006www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items