Danes se je v Čatežu ob Savi odvijala 18. skupščina družbe Terme Čatež, d.d., na kateri je bilo prisotnega 85,23 % kapitala z glasovalno pravico. Delničarji so se na skupščini seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, podelili razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter sklepali o uporabi bilančnega dobička v višini 9.166.966,39 EUR.

Pri tem so podprli nasprotni predlog, kot ga je podal predstavnik delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev, mag. Kristjan Verbič. Slednji je izpostavil, da je glede na dosežen bilančni dobiček dividenda, kot jo predlagata uprava in nadzorni svet, zelo skromna, vendar bi bilo tudi takšen predlog še moč podpreti, če ne bi bila opredelitev roka za izplačilo dividend popolnoma neprimerna, saj sploh ne določa roka, do katerega naj bi bile dividende izplačane - »Družba bo delničarjem dividende začela izplačevati 1. 10. 2012«.

Po dodatni argumentirani razpravi med Generalnim direktorjem (pa tudi predsednikom uprave največjega delničarja DZS, d.d., s 45,53 % vseh delnic Term Čatež), gospodom Bojanom Petanom, predstavnico Kapitalske družbe (KAD) in mag. Verbičem je nasprotni predlog, kot ga je podal mag. Verbič prejel soglasno podporo vsega prisotnega kapitala, tako da bodo dividende v bruto znesku 3,00 EUR na delnico izplačane»najkasneje do 1. 10. 2012«.

Do zasuka je prišlo tudi pri točkah Odpoklic člana nadzornega sveta in Imenovanje novega člana nadzornega sveta, ki sta bili na dnevni red dodatno vključeni na podlagi Zahteve za razširitev dnevnega reda, ki jo je podal KAD, dne 21. 6. 2012. Tako je pri sprva predlaganem odpoklicu člana nadzornega sveta Sama Roša dejansko prišlo do odpoklica člana nadzornega Johhanesa Attemsa, in sicer na podlagi nasprotnega predloga, kot ga je na sami skupščini podal delničar Delo Prodaja, d.d., ki je prejel 99,39 % podporo oddanih glasov.

Tudi pri točki Imenovanje novega člana nadzornega sveta je 99,98 % podporo prejel nasprotni predlog, ki ga jena skupščini podal KAD na svoj prvotni predlog iz Zahteve za razširitev dnevnega reda. Tako je bila za novo članico nadzornega sveta, za mandatno obdobje štirih let, imenovana Vesna Uršič, namesto prvotno predlaganega Marjana Čuka.


Kronološki pregled VIDEO REPORTAŽ in sporočil o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Terme Čatež:

TERME ČATEŽ - sodna poravnava z iztisnjenimi malimi delničarji TPP - dosežena rekordna 188 % dodatna denarna odpravnina v skupnem znesku 644.322,33 € - Četrtek, 31.05.2012

TERME ČATEŽ - današnja skupščina v znamenju odličnih poslovnih rezultatov družbe, dividend in novega nadzornega sveta; hkrati poziv VZMD k bolj konstruktivnemu in sporazumnemu pristopu ter izboljšanju komunikacije z delničarji, predvsem ob iztisnitvah in prevzemih - Sreda, 13.07.2011

TERME ČATEŽ izrazile pripravljenost na sodno poravnavo o dodatnem izplačilu denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem družbe TURISTIČNO PODJETJE PORTOROŽ, d.d. (TPP) - poziv VZMD - Sreda, 02.02.2011

 

TERME ČATEŽ - iztisnitev malih delničarjev TPP pred sodiščem - zadnji poziv VZMD - Četrtek, 07.01.2010 - iztisnitev malih delničarjev TPP pred sodiščem - zadnji poziv VZMD


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 215 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items