Kovinoplastika Lož zapisnik Page 1

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal poravnalni narok v zadevi sodnega preizkusa 378.834,75 € denarne odpravnine, ki sta jo družbi KJK Investicije 6, d.o.o., in KJK Investicije 7, d.o.o., kot glavni delničar izplačala iztisnjenim/razlaščenim 148 delničarjem družbe Kovinoplastika Lož, d.d. Današnjega naroka sta se s strani VZMD udeležila odvetnik Klemen Veršič in Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.

Družbi KJK 6 in KJK 7 sta namreč na skupščini maja 2017 sami-sebi sprejeli sklep o prenosu vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, pri čemer sta kot primerno denarno odpravnino določili mizernih 10,77 € na delnico. Strokovni sodelavci so ob tem zahtevali dokumentacijo, cenitve oz. ustrezno argumentacijo ter med drugim opozorili tudi na občutno razliko med izglasovano odškodnino in knjigovodsko vrednostjo delnice, ki glede na letno poročilo 2016 znaša 17,67 €. VZMD je tako kot edini vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, pri čemer je glavni delničar s pravnimi manevri doslej poizkušal preprečiti dejansko preveritev ponujene denarne odpravnine, oz. zavlačevati postopek in povečevati stroške. Podobno kot v primeru Adrie Airways - kjer glavnega delničarja zastopa ista Odvetniška pisarna Keranović & Nikolič - je moral VZMD na njihovo zahtevo med drugim dokazovati tudi lastništvo delnic od dneva iztisnitvene skupščine, pa vse do dejanske iztisnitve ...

Glavni delničar je poizkušal ustaviti postopek tudi s sklicevanjem na 68. člen Zakona o prevzemih (ZPre-1), ki med drugim določa, da mora glavni delničar v primeru, da je iztisnitev izglasovana v roku treh mesecev po objavi  izida prevzemne ponudbe, iztisnjenim delničarjem ponuditi nadomestilo v taki višini, kot je bilo določeno v prevzemni ponudbi. Čeprav je glavni delničar iztisnitev izvedel v roku treh mesecev po uspešni formalni prevzemni ponudbi po ceni 10,77 €, pa v VZMD ves čas opozarjajo, da - podobno kot v primeru Tekstine - glavni delničar podaja napačno razlago in argumentacijo 68. člena ZPre-1. Omenjeni člen namreč - po letih prizadevanj VZMD za spremembo zakona ter postopkov preveritve denarnih odpravnin -  nedvoumno postavlja tudi zahtevo, da je potrebno 90 % delež vseh delnic družbe pridobiti s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe. Slednje se v primeru Kovinoplastike Lož ni zgodilo, saj je glavni delničar 90 % prag dosegel že pred objavo prevzemne ponudbe. 

Takšni razlagi je na današnjem naroku pritrdil tudi sodnik Gregor Collauti ter poudaril, da so možnosti in nadaljnji postopki znani obema stranema – torej imenovanje Poravnalnega odbora in sodnega izvedenca, ali pa poravnava oz. dogovor med predlagateljem (VZMD) in nasprotnim udeležencem (glavni delničar) o pošteni denarni odpravnini. Pri tem je sodnik izpostavil tudi, da je glede na dosedanjo prakso VZMD praktično vselej uspel, kadar je stekel sodni postopek, zato je mnenja, da je poravnava boljša možnost, če seveda zanjo obstaja pripravljenost na obeh straneh. Ob tem je Predsednik VZMD pojasnil, da »se dejansko za sprožitev postopkov odločijo le v primerih, ko strokovni sodelavci VZMD ugotovijo pomembno diskrepanco med ponujeno oz. izplačano in pošteno denarno odpravnino ter da so v VZMD načeloma bolj naklonjeni poravnavi, kot dolgotrajnim sodnim postopkom, vendar pa bi morali v konkretnem primeru od glavnega delničarja prejeti vsaj cenitve oz. relevantno dokumentacijo, da bi lahko pristopili k argumentiranim pogajanjem o pošteni oz. dodatni denarni odpravnini«.

Sodnik Collauti je za tem predlagal, naj VZMD nasprotni strani predloži seznam dokumentov, ki jih potrebuje za določitev poravnalne ponudbe, medtem ko se nasprotni udeleženec zaveže predložiti navedeno dokumentacijo v roku 14 dni. Na podlagi tega naj VZMD v roku 30 dni poda predlog poravnave. Z navedenim predlogom sodnika sta se obe strani soglašali.

V VZMD sicer opažajo, da se v zadnjem času glavni delničarji ob iztisnitvah vse pogosteje poskušajo izogniti vsebinski razpravi oz. preveritvi primernosti denarne odpravnine. Ob tem izpostavljajo nedavne primere, ko je moralo Združenje - poleg stroškov odvetnikov in sodnih taks - plačevati in zalagati še predujme za drage sodne prevode (za uveljavljanje pravic izigranih slovenskih lastnikov pred slovenskimi sodišči, v družbah s sedežem v Sloveniji!!!), ali pa unikatne (prvič izdelane) izpise in dokazila KDD (Centralne klirinško depotne družbe), s katerimi mora na izrecno zahtevo nasprotne strani (ta sicer z delniškimi knjigami sama že razpolaga) dokazovati lastništvo delnic.

Nasploh pa kaže, da smo priče novemu valu iztisnitev, zaradi česar so trenutno v teku številni podobi postopki, ki jih je sprožil VZMD. Tako je včeraj potekal narok za glavno obravnavo zaradi sodnega preizkusa denarne odpravnine v primeru družbe ACH, d.d. (VIDEO), minuli teden sta potekala sestanka pred Poravnalnim odborom v primerih Hit Alpinea in Tekstina, prihodnji teden pa bo poteka še narok za glavno obravnavo v primeru Kompas hoteli Bled. VZMD ob tem ponovno vabi delničarje, naj se neposredno pridružijo omenjenim postopkom v okviru VZMD, kar lahko storijo s podpisom Delničarskega sporazuma in pooblastila odvetniški družbi.

VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih: ACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Tekstina (Svila in), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.


Sorodna sporočila:

VIDEO REPORTAŽA o sodnem preizkusu 3,61 mio € denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem ACH d.d., ki ga je VZMD sprožil zoper glavnega delničarja PROTEJ d.o.o. - Torek, 06.02.2018

HIT ALPINEA – po sinočnji sklenitvi poravnave v prostorih VZMD malim delničarjem kar 300 % dodatne denarne odpravnine – 220 iztisnjenih delničarjev bo po pravnomočnosti poravnave prejelo 139.096,16 € doplačila - Torek, 30.01.2018

TEKSTINA – zaradi iztisnitve malih delničarjev polemično z glavnim delničarjem na današnjem sestanku pred Poravnalnim odborom – pripravljenost na doplačilo dodatne denarne odpravnine, a velika razhajanja o višini doplačila - Ponedeljek, 29.01.2018

HERZ – 192 iztisnjenim/razlaščenim malim delničarjem po prepričanju VZMD pripada vsaj dodatnih 60.000 € dodatne denarne odpravnine – VABILO DELNIČARJEM k neposredni vključitvi v sodni postopek ter prizadevanjem VZMD za doplačilo - Četrtek, 25.01.2018

HIT ALPINEA – pomemben napredek v pogajanjih z družbo HIT in sodnem postopku določitve dodatne denarne odpravnine iztisnjenim/razlaščenim malim delničarjem – VABILO k vključitvi v postopke - Torek, 16.01.2018

VIZIJA HOLDING (ENA) – na poslednjih skupščinah VZMD napovedal izpodbijanje iztisnitve in odpravnine (2 € za delnico) ter opozarja da bo 751 iztisnjenih delničarjev na ukinjenih registrskih računih ostalo brez vsakršne odpravnine – VABILO k Delniški OPORI - Petek, 29.12.2017

ACH – sklenjen dogovor o izvensodni preveritvi primernosti denarne odpravnine – VABILO 251 delničarjem k vključitvi v postopek za dosego dodatne denarne odpravnine - Ponedeljek, 04.09.2017

KOVINOPLASTIKA LOŽ, LUKA KOPER – sodni preizkus denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem ter izpodbojna tožba zoper sporno imenovanje treh novih nadzornikov - Petek, 04.08.2017

TEKSTINA – VABILO iztisnjenim delničarjem k vključitvi v sodni postopek za določitev dodatne denarne odpravnine, ob sramotni bagateli, ki jim jo je namenil in sam-sebi sprejel glavni delničar SVILA IN, direktorja Simeona Špruka - Torek, 25.07.2017

KOMPAS HOTELI BLED – VZMD tudi tokrat v sodni preizkus prenizke denarne odpravnine iztisnjenim/razlaščenim delničarjem – VABILO k vključitvi v postopek - Četrtek, 13.07.2017

TEKSTINA – po sramotni iztisnitvi delničarjev VZMD v sodni preizkus denarne odpravnine, nižje celo od čistega dobička preteklega leta - VABILO delničarjem k vključitvi v postopek - Sreda, 07.06.2017

SKB BANKA – za dividende 61,35 mio € čistega dobička v 2016; KOVINOPLASTIKA LOŽ - VZMD bo ocenil primernost denarne odpravnine ob iztisnitvi manjšinskih delničarjev - Torek, 23.05.2017 

HIT ALPINEA – še ena iztisnitev/razlastitev, tokrat 220 malih delničarjev – VABILO DELNIČARJEM - Sreda, 08.03.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items