Vse od objave notranje informacije o začetku postopka pripojitve družbe VIPA HOLDING, d.d., k družbi VIPA, d.d. (21. 7. 2010), sklica 8. skupščine družbe VIPA HOLDING in objave Predloga Pogodbe o pripojitvi (23. 7. 2010), strokovni sodelavci VZMD spet bolj intenzivno in pozorno spremljajo postopke, povezane z obema družbama. Dogajanje povezano z družbo VIPA HOLDING - kot pravno naslednico Pooblaščene investicijske družbe (PID), ki ima še vedno blizu 11.700 delničarjev - v VZMD aktivno spremljajo že vse od pomladi leta 2006, ko so se intenzivirale odmevne prevzemne aktivnosti, ki so bile - ob pomembnem angažmaju VZMD - sklenjene v januarju 2007 s podaljšanjem ponudbe za odkup delnic VIPE HOLDING (po ceni 7,09 EUR oz. 1.700 SIT).

 

Glede na dosedanjo, kontinuirano skrb za pravice in interese malih delničarjev tudi v družbi VIPA HOLDING, so se po sklicu 8. skupščine, ki naj bi 24. 8. 2010 predvidoma odločila o pripojitvi k družbi VIPA (ta ima kot prevzemna družba kar 77,9 % delež v prevzeti družbi), na VZMD obrnili številni zaskrbljeni mali delničarji. Strokovni sodelavci VZMD so proučili skupščinsko gradivo, pogoje in okvir pripojitve ter na upravi naslovili dodatna vprašanja in predloge. Slednje vezane predvsem na možnost in pogoje izstopa delničarjev, ki s pripojitvijo ne bodo soglašali - o tem in morebitni odkupni ponudbi oz. primerni denarni odpravnini bodo pogovori med predstavniki VZMD (in Sekcije VIPA HOLDING) ter predstavniki družbe naslednice (VIPA, d.d.) skladno z doseženim dogovorom še potekali.

Zato VZMD ponovno (prej uspešno 3. 1. 2007) poziva vse delničarje družbe VIPA HOLDING, d.d., da se pridružijo Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD, s katerim bodo skušali doseči možnost ter optimalne pogoje prodaje delnic oz. pošteno denarno odpravnino za delnice, ki bodo s pripojitvijo prenehale obstajati oz. bodo postale delnice družbe VIPA, d.d. Hkrati v VZMD pozivajo delničarje, da se udeležijo najverjetneje poslednje skupščine VIPE HOLDING - osebno ali preko pooblastila, s katerim lahko za zastopanje pooblastijo tudi VZMD. V vsakem primeru pa morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo na skupščini do vključno 20. 8. 2010.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije so vam sodelavci VZMD na voljo na njihovih kontaktnih številkah in naslovih vsak delavnik med 9.00 in 17.00. V nadaljevanju objavljamo nekaj pojasnil, kot jih je - v zvezi z nekaterimi najbolj pogostimi vprašanji delničarjev - predstavnikom VZMD podal direktor družbe VIPA, d.d., in predsednik uprave VIPA HOLDING, d.d., Borut Kuharič.

 

Pojasnila v zvezi s pripojitvijo Vipe holding, d.d., k Vipi, d.d.

 

Razlogi za pripojitev so navedeni  v pripojitveni pogodbi, ki je javno dostopna. Glavni razlog je v zniževanju stroškov storitev, ki se zaradi dveh pravnih subjektov podvajajo :  Računovodstvo, revizija, stroški pravega in davčnega svetovanja, stroški nadzornega sveta in ostali podobni stroški. Ti podvojeni stroški so na letni ravni ocenjeni na okoli 80.000 EUR in bodo po pripojitvi odpadli.

 

Vipa, d.d., je 78 % lastnik Vipe holding, d.d. V postopku  je bil presežen 75 % prevzemni  prag, delničarji pa so bili korektno informirani in so se lahko odločali, da delnice prodajo ali zadržijo. V premoženju Vipe, d.d., predstavlja naložba v delnice Vipe holding, d.d., po ocenjeni vrednosti preko 80 % . Ostale naložbe Vipe, d.d., so vse namenjene odprodaji, kar pomeni še dodaten argument za pripojitev.

 

Zgoraj navedena dejstva odpravljajo tudi vsa morebitna vprašanja o vrednotenju obeh poslovnih subjektov. Vipa holding, d.d., in Vipa, d.d., nista dve popolnoma samostojni in nepovezani podjetji , kjer bi bila cenitev enega lahko morebiti bolj ugodna od cenitve drugega. Prav nasprotno, s cenitvijo Vipe holding, d.d., je v bistveni meri determinirana tudi vrednost Vipe, d.d., saj Vipa holding ,d.d., predstavlja več kot 80 % njene vrednosti. Preostalo vrednost Vipe, d.d., predstavljajo v največji meri delnice, ki kotirajo na borzi, največja od teh je naložba v Abanko Vipa, d.d., ki je seveda ocenjena po isti vrednosti, kot pri vrednotenju portfelja Vipe holding, d.d.

 

Vrednotenji obeh podjetij sta bili izvršeni na podlagi podatkov ob koncu lanskega leta. Takrat je imela Vipa, d.d., v svojem portfelju še nekaj več kratkoročnih naložb, ki jih je financirala z bančnimi krediti. Te naložbe so bile do danes skoraj vse prodane in posledično vrnjen sorazmerni del  bančnih kreditov. Vipa, d.d., ima tudi dana posojila v višini okoli 9 mio EUR, pretežni del Vipi holding, d.d. Ob upoštevanju teh dejstev je neto dolg Vipe, d.d., nekaj čez 20 mio EUR, kar je le malo več od dolga Vipe holding, d.d., ki znaša nekaj nad 17 mio EUR.

 

 

 

 

Poročilo o delu VZMD v letih 2008/2009 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items