Prolog

Spoštovani,

lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletnih straneh VZMD - zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev!

VZMD je nevladna organizacija, ki je kot izrecno civilno-družbeno gibanje nastajala spontano, predvsem spričo vse bolj očitne in izrazite potrebe po povezovanju ter usklajenem delovanju malih delničarjev. Njene institucionalne začetke predstavlja Pismo o nameri, ki ga je v avgustu 2005 pripravila Iniciativna skupina in v katerem so bili opredeljeni tudi izhodiščni cilji in poslanstvo VZMD.PDVD_055

Na podlagi objavljenega pisma o nameri ter precejšnjega zanimanja javnih občil za problematiko malih delničarjev je v naslednjih mesecih število članov in podpornikov Združenja občutno zraslo. Ob tem se je zlagoma formiralo organizacijsko jedro, ki je, na podlagi sklepov Konstitutivne skupščine, z novembrom 2005 preraslo v Konstitutivni izvršni odbor VZMD.  

Vse večja kompleksnost aktivnosti v javnem interesu, v odnosu do državnih institucij in nenehna vpetost v aktualna dogajanja so, ob naraščajoči potrebi po ureditvi financiranja Združenja, zahtevali tudi formaliziranje pravnega statusa. Tako so bili v januarju 2006 na Ustanovni skupščini sprejeti sklepi o ustanovitvi društva VZMD, njegovem Statutu in predsedniku, od začetka februarja 2006 pa je bilo društvo uradno vpisano v poslovni in davčni register.

V juniju 2006 je bila opravljena Skupščina VZMD, na kateri so bili izvoljeni še člani Izvršilnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, kot preostali statutarno opredeljeni organi Združenja. Njihovi člani so pokrivali širok spekter dejavnosti in nalog Združenja ter v ta namen vzpostavili številna delovna telesa in imenovali posebne pooblaščence za posamezna področja delovanja VZMD.

V tem času je Združenje odprlo pisarno v centru Ljubljane, ki deluje vsak delavnik vsaj med 9. in 18. uro, in kjer je neprestano živahno od sestankov, svetovanj, izobraževanj, prepletajočih se telefonskih klicev in venomer potekajočih projektov VZMD ter programa za (tuje) investitorje investo.si. Zgolj za ilustracijo: doslej smo odposlali preko 350.000 dopisov, prejeli prek 30.000 telefonskih klicev in preko 70.000 dopisov, na sodiščih smo akterji v preko 20 postopkih; več kot 60.000 posameznikov se je neposredno vključilo v aktivnosti in projekte Združenja...

Učinkovito smo organizirali in institucionalizirali interese malih delničarjev v številnih gospodarskih družbah in Republiki Sloveniji nasploh. Ob tem smo postali verodostojen in upoštevan sogovornik, tako pri oblikovanju področne zakonodaje ter pri sprejemanju odločitev o prihodnosti marsikatere gospodarske družbe, kakor tudi v širše-družbenem kontekstu.

Posebej nas veseli dejstvo, da smo na naši poti uspeli vzpostaviti kakovosten dialog s praktično vsemi akterji na trgu kapitala pri nas. Hkrati smo naša prizadevanja in dejavnosti uspešno umestili tudi v mednarodni prostor, kar med drugim izpričuje septembra 2006 doseženo polnopravno članstvo VZMD v združenju delničarjev na ravni Evropske skupnosti (Euroshareholders) in septembra 2008 potrjeno pridruženo članstvo v Svetovni federaciji združenj investitorjev - WFIC - World Federation of Investors Corporations. Velja dodati, da je Generalno skupščino te ugledne in vplivne evropske institucije že junija 2008 organiziral prav VZMD v Sloveniji, pri čemer je tudi v sklopu dodatnega samostojnega programa VZMD investo.si gostil najvidnejše funkcionarje, akterje ter strokovnjake evropskih, svetovnih in večine nacionalnih asociacij delničarjev z območja EU in širše.

Nalog, ki so pred nami, je torej iz dneva v dan več, hkrati pa so vse bolj odgovorne in zahtevne. To upravičeno razumemo kot dodatno potrditev obče koristnosti in potrebe po organiziranem delovanju malih delničarjev ter rasti Združenja. Da bi bili dodatnim izzivom in nalogam bolje kos, delovanje VZMD permanentno krepimo tudi z izgradnjo integralnega informacijskega sistema ter mnogimi zunanjimi sodelavci in uglednimi strokovnjaki.

V takšnih pogojih je Združenje v maju 2007, z jasnim ciljem kontinuiranega in učinkovitega uresničevanja poslanstva, udejanjanja statutarnih določil ter sprejetih odgovornosti, pristopilo tudi k ustanovitvi neprofitnega zavoda VZMD. V to je bilo praktično primorano tudi spričo skokovitega razmaha in naraščajoče kompleksnosti dejavnosti ter s tem povezane izrazite potrebe po zagotavljanju večje stabilnosti delovanja in širitvi dejavnosti na področja, ki jih društvo kot tako ni več moglo docela ustrezno in zadovoljivo pokrivati.

Tako se je Izvršilni odbor odločil, da pravne osebe, s katerimi je društvo VZMD stalno poslovno sodelovalo oz. je imelo sklenjene pogodbe o sodelovanju, za zagotavljanje kontinuiranega, stabilnega, racionalnejšega in nemotenega izvajanja in opravljanja dejavnosti ter poslanstva VZMD, povabi k ustanovitvi zavoda kot soustanovitelje. Zainteresirane pravne osebe, ki so izpolnjevale opredeljene kriterije, so morale sprejeti s strani društva VZMD predlagani Akt o ustanovitvi zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev ter prispevati ustanovitveni kapital za ustanovitev in začetek dela zavoda VZMD.

Kriterijem in pogojem, kot jih je opredelil Izvršilni odbor VZMD so zadostile tri pravne osebe in tako poleg društva VZMD postale soustanoviteljice zavoda VZMD, ustanovljenega 22. junija 2007. Prvi svet zavoda VZMD je v septembru za svojega predsednika soglasno imenoval predstavnika društva VZMD dr. Mirana Mejaka ter sprejel Statut zavoda VZMD.

Morda velja ob zaključku izpostaviti, da našemu Združenju - predvsem zaradi doslednosti, izrazitih uspehov in učinkovitosti - seveda niso vsi naklonjeni. Nasprotno, naše delovanje je pogosto v navzkrižju z interesi tistih, ki imajo ekonomsko moč ter družbeni in medijski vpliv. Tako smo predstavniki VZMD občasno deležni tudi resnih pritiskov in poskusov diskreditacije.

Vendar velja: kakor smo doslej zmogli pokončno - v prejkoslej neprijaznih razmerah, ob vseh pritiskih ter brez kakršnihkoli javnih ali proračunskih sredstev - vzpostaviti VZMD kot upoštevano institucijo, bomo začrtanim ciljem in poslanstvu sledili naprej. Še več: VZMD bo še naprej vse bolj učinkovito ščitil interese malih delničarjev, uravnoteževal odločanje in procese v številnih delniških družbah, prispeval k izboljšanju razmer na kapitalskem trgu ter nenazadnje ugodnejšemu ekonomskemu položaju posameznika in družbe.

Tudi pri nadaljnjih aktivnostih bo nadvse pomembna množičnost in složnost pa tudi usklajenost, strokovna utemeljenost in domišljenost naših postopkov in ravnanj. Zato je toliko bolj pomembno združevanje in skupen nastop - v zavodu Vseslovensko združenje malih delničarjev Vas vabimo, da se pridružite našim prizadevanjem ter da v okviru in s pomočjo Združenja izkoristite in udejanjite vse legalne možnosti, ki so na razpolago za zaščito Vaših interesov in premoženja.

Iskreno vabljeni k sodelovanju, soustvarjanju in soupravljanju Združenja.

 

predsednik VZMD

mag. Kristjan Verbič

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items